verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

http://www.beg.aero/инвеститорима_и_акционарима/проспекти.514.html

Datum podnošenja Informatora berzi26.01.2011.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora20.03.2017.SIMBOL: AERO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
Adresa11180 Beograd  59
Beograd
Srbija
Web adresawww.beg.aero
Datum osnivanja25.12.1961.
Broj rešenja upisa u sudski registarБД 91540/2012
Matični broj07036540
PIB - poreski identifikacioni broj100000539
Tekući računi i banke kod kojih se vode
PIRAEUS BANK AD BEOGRAD125-1721427-98
Komercijalna banka ad Beograd205-118135-24
Findomestic banka ad Beograd240-0544514301500-65
Vojvođanska banka ad Novi Sad355-1137305-91
Banka Poštanska štedionica ad Beograd200-2207831501033-65
Banka Intesa ad Beograd160-6819-86
Unicredit banka ad Beograd170-687-87
ADDDIKO BANK AD BEOGRAD165-7652-78
Šifra delatnosti05223
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaUslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju
Ime i prezime direktoraSaša Vlaisavljević, v.d. generalnog direktora
Ime i prezime osobe za kontaktJelena Izgarević
Telefon011/209-4869
Faks011/209-7376
e-mailjelena.izgarevic@beg.aero
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD - ODELJENJE ZA BROKERSKO DILERSKE POSLOVE

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA25.059.77024.913.87524.179.564
Stalna imovina20.551.65621.196.73021.573.986
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja6.2347.7239.278
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva20.449.40821.020.17321.404.994
- Nekretnine postrojenja i oprema20.434.51020.999.02921.383.764
- Investicione nekretnine14.47620.79420.964
- Biološka sredstva422350266
- Dugoročni finansijski plasmani96.014168.834159.714
- Učešća u kapitalu2051033
- Ostali dugoročni finansijski plasmani95.809168.731159.711
Obrtna imovina4.508.1143.717.1452.605.578
- Zalihe156.623160.014140.585
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina4.351.4913.557.1312.464.993
- Potraživanja1.611.9541.446.716881.414
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak43.24826.24494.656
- Kratkoročni finansijski plasmani2.478.6141.696.340538.172
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina73.304214.383896.778
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja144.371173.44853.973
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina25.059.77024.913.87524.179.564
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva363.186484.704566.762

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA25.059.77024.913.87524.179.564
Kapital22.914.99822.598.76322.119.154
- Osnovni kapital20.573.61020.573.61020.573.610
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve761.3551.297.7871.529.339
- Revalorizacione rezerve000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti2602910
- Neraspoređen dobitak1.580.293727.65716.205
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze1.850.7341.875.6831.624.547
- Dugoročna rezervisanja167.874211.708176.654
- Dugoročne obaveze1.251.9671.128.463938.388
- Dugoročni krediti1.034.7421.025.616938.388
- Ostale dugoročne obaveze217.225102.8470
- Kratkoročne obaveze430.893535.512509.505
- Kratkoročne finansijske obaveze177.419222.822125.368
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja194.478247.245319.537
- Ostale kratkoročne obaveze1.1013.2172.640
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 57.89562.22861.960
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze294.038439.429435.863
Vanbilansna pasiva363.186484.704566.762

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI5.988.3226.374.6026.640.524
- Prihodi od prodaje5.544.9825.860.8216.078.550
- Prihodi do aktiviranja učinaka0083
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi443.340513.781561.891
POSLOVNI RASHODI3.718.0604.220.7314.771.136
- Nabavna vrednost prodate robe529.293333.270680.166
- Troškovi materijala373.933491.298425.617
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi888.7031.092.4671.200.771
- Troškovi amortizacije i rezervisanja666.148745.182757.417
- Ostali poslovni rashodi1.259.9831.558.5141.707.165
POSLOVNI DOBITAK2.270.2622.153.8711.869.388
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi337.596496.527167.461
Finansijski rashodi256.853302.063139.655
Ostali prihodi75.284400.37297.401
Ostali rashodi759.0401.819.5431.973.220
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.667.249929.16421.375
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.667.249929.16421.375
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda89.84656.1168.736
Odloženi poreski rashod perioda0145.3910
Odloženi poreski prihodi perioda2.89003.566
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK1.580.293727.65716.205
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA27.916.46228.271.62130.011.829
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA21.714.56121.730.62623.729.953
Nematerijalna imovina25.92380.523135.730
Nekretnine , postrojenja i oprema21.585.69821.529.10423.453.132
Biološka sredstva165120145
Dugoročni finansijki plasmani102.775120.879140.946
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA6.201.9016.540.9956.281.876
Zalihe131.446141.27285.637
Potraživanja po osnovu prodaje1.144.8241.701.939981.827
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja45.12490.631397.993
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani2.031.1243.876.6403.985.447
Gotovinski ekvivalent i gotovina2.803.851704.127740.102
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja45.53226.38690.870
VANBILANSNA AKTIVA511.663320.491524.556

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA27.916.46228.271.62130.011.829
KAPITAL24.957.29325.697.98426.780.400
Osnovni kapital20.573.61020.573.61020.573.610
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve1.534.4302.842.8104.120.259
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme148.569148.390532.533
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.17712.78816.590
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak2.695.5072.120.3861.537.408
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE1.074.5921.017.814908.241
Dugoročna rezervisanja185.327225.020206.332
Dugoročne obaveze889.265792.794701.909
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE210.61088.308343.914
KRATKOROČNE OBAVEZE1.673.9671.467.5151.979.274
Kratkoročne finansijske obaveze100.824101.380102.919
Primljeni avansi, depoziti i kaucije47.43262.36182.665
Obaveze iz poslovanja172.638240.783459.763
Ostale kratkoročne obaveze733.787858.2251.138.241
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost66.61925.80957.398
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine463.72696.6161.492
Pasivna vremenska razgraničenja88.94182.341136.796
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA511.663320.491524.556

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI8.157.9458.116.1398.529.257
Prihodi od prodaje roba624.610140.43557.397
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga6.776.8517.152.2787.552.791
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00285
Drugi poslovni prihodi756.484823.426918.784
POSLOVNI RASHODI4.690.2134.468.4585.035.391
Nabavna vrednsot prodate robe595.349133.25852.919
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala204.813162.971175.044
Troškovi goriva i energije286.278275.494259.390
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi1.460.9362.414.1732.819.374
Troškovi proizvodnih usluga833.147368.161337.761
Troškovi amortizacije817.036767.878884.949
Troškovi dugoročnih rezervisanja54.14869.44736.818
Nematerijalni troškovi438.506277.076469.136
POSLOVNI DOBITAK3.467.7323.647.6813.493.866
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI277.947320.303221.803
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000
Prihodi od kamata92.703168.453103.037
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule185.244151.850118.766
FINANSIJSKI RASHODI149.435152.15589.907
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata65.62567.48344.600
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule83.81084.67245.307
DOBITAK IZ FINANSIRANJA128.512168.148131.896
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA20.16179.59031.805
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA605.43840.100209.802
OSTALI PRIHODI2.338.8491.962.73888.013
OSTALI RASHODI1.587.1111.864.12733.739
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA3.762.7053.953.9303.502.039
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA3.762.7053.953.9303.502.039
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda597.105607.090362.481
Odloženi poreski rashodi perioda055.814186.646
Odloženi poreski prihodi perioda252.38400
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK3.417.9843.291.0262.952.912
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima575.93000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku2.842.05400
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji99,68086,12
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
------

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Pristanišna zgrada T1 i T211180 Beograd 59Prihvat i otprema putnika i aviona52.684,320
PSS-poletno sletna staza11180 Beograd 59Sletanje i poletanje aviona207.6000
Platforma11180 Beograd 59Prilaz aviona pristanišnoj zgradi73.8790
Rulna staza11180 Beograd 59Rulanje aviona145.2540
Putevi11180 Beograd 59Saobraćajnice ispred i oko Aerodroma41.1450
Parkinzi11180 Beograd 59Parkinzi ispred Aerodroma18.4010
Robno carinski magacin11180 Beograd 59Magacin8.6550
Tehnička baza11180 Beograd 59Poslovni prostor3.8500
Radnički restoran11180 Beograd 59-4640
Restoran Borik11180 Beograd 59-2050
Privremena direkcija saobraćaja11180 Beograd 59Poslovni prostor7170
Garaža saobraćaja I11180 Beograd 59-6450
Garaža saobraćaja II11180 Beograd 59-1.2800
Platforma generalna avijacija11180 Beograd 59-20.0000
Toplana11180 Beograd 59-7730
Stanovi dati zaposlenima u zakup11180 Beograd 59-1690
D Prolaz11180 Beograd 59Službeni prolaz1610
UKUPNO:--01.323

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
---

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Aerodrom, 11180 Beograd 59Građevinsko zemljište58,92
Aerodrom, 11180 Beograd 59Poljoprivredno zemljište319,09

12. Realni tereti na imovini

Nema.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija34.289.350
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeOBIČNE AKCIJE
Prava iz akcija1) pravo učešća i glasanja na skupštini u skladu sa Statutom Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 2) pravo na isplatu dividende; 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija; 5) druga prava u skladu sa zakonom i statutom
ISIN brojRSANTBE11090
Nominalna vrednost hartije600
Obračunska vrednost akcije781,01
Datum isplate dividende05.09.2016.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period51,21
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaKapital (26.780.400.000) je podeljen sa brojem akcija (34.289.350). Obračunska vrednost na dan 31.12.2016. godine iznosi 781,01218 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitkaNije bilo gubitka.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraPKF Revizija d.o.o Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Napomena uz Tačku 6. i 8.: Sve nepokretnosti (zemljište i objekti) koji se nalaze u knjigovodstvenoj evidenciji AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, su u svojini Republike Srbije. Svojim Zaključkom br. 351-4468/2010-1 Vlada je saglasna da Akcionarsko društvo Aerodrom Nikola Tesla Beograd, u ime i za račun Republike Srbije, kao vlasnika gradjevinskog zemljišta, na lokaciji na kojoj je planskim dokumentom predvidjena izgradnja i rekonstrukcija kompleksa Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, vrši investitorska prava i poslove organizovanja i obavljanja stručnih poslova razvoja, planiranja, projektovanja, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investicionog i tekućeg održavanja objekata, opreme i instalacija, opremanja i zaštite aerodromskog kompleksa, organizovanja stručnog nadzora nad izgradnjom, postavljanjem signalizacije, opremanja i uredjenja gradjevinskog zemljišta komunalnom, linijskom, saobraćajnom i drugom infrastrukturom na kompleksu aerodroma, a u skladu sa važećim planskim dokumentima. Proces uknjižbe prava svojine na nepokretnostima AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, je u toku. Dinamiku prenosa prava svojine će utvrditi Vlada Republike Srbije i njeni nadležni organi. U 2016.godini Društvo je steklo zemljište čjia je površina uvećana za 1,123 ha,dok je kod objekta - saobraćajnice i parkinzi površina povećana za 6.112,00 m2. Napomena uz Tačku 13.1.: U skladu sa Statutom Društva, organi Društva Skupština,Nadzorni odbor i Izvršni odbor doneli su odluke iz svojih nadležnosti koje se odnose na usvajanje finansijskih izveštaja,raspodelu dobiti i isplatu međudividende i dividende.Na ime međudividende za 2015.godinu Republici Srbiji je isplaćeno 1.093.378.863,25 dinara, a malim akcionarima 221.617.708,65 dinara.Na ime dividende za 2015.godinu Republici Srbiji je isplaćeno 624.380.650,80 dinara,a malim akcionarima 126.556.114,20 dinara. Iznos međudividende i dividende u zbirnom iznosu po akciji: - 60,25 dinara - bez poreza - 54,225 dinara - poreska stopa 10% - 51,2075 dinara - poreska stopa 15% - 48,2000 dinara - poreska stopa 20% NAPOMENA:Finansijski izveštaji za statističke potrebe za 2016.godinu odobreni su od strane Nadzornog odbora i dostavljeni APR-u 24.02.2017.godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD-ODELJENJE ZA BROKERSKO DILERSKE POSLOVE; Makedonska 29; 11000 Beograd; tel. 011/333-9043, 011/333-9030

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Saša Vlaisavljević, v.d. generalnog direktora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Senka Jelenković, Izvršni direktor; Dejan Milovanović, Izvršni direktor; Zoran Stojković, Izvršni direktor; Raša Ristivojević, Izvršni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Saša Vlaisavljević, v.d. generalnog direktora
Potpis korporativnog agenta
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD - ODELJENJE ZA BROKERSKO DILERSKE POSLOVE