verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.icbbg.rs

Datum podnošenja Informatora berzi04.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora28.03.2018.SIMBOL: AVEN1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAUTOVENTIL AD UŽICE
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaMiloša Obrenovića  2
Užice
Republika Srbija
Web adresawww.autoventil.co.rs
Datum osnivanja18.10.2004.
Broj rešenja upisa u sudski registarUpisan u u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod brojem BD. 52863/2005 od 20.10.2005. godine
Matični broj07219610
PIB - poreski identifikacioni broj101502433
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd180-5011210028091-05
Vojvođanska banka ad355-1000387-50
Šifra delatnosti02932
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
Ime i prezime direktoraMiloš Milošević, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktNataša Kostić, finansijski direktor
Telefon031/563-404
Faks031/563-404
e-mailn.kostic@autoventil.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBrokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA313.687376.391442.324482.320
Stalna imovina75.02869.33384.07998.272
- Neuplaćeni upisani kapital0000
- Goodwill0000
- Nematerijalna ulaganja0000
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva74.01568.35183.12897.352
- Nekretnine postrojenja i oprema74.01568.35183.12897.352
- Investicione nekretnine0000
- Biološka sredstva0000
- Dugoročni finansijski plasmani1.013982951920
- Učešća u kapitalu0000
- Ostali dugoročni finansijski plasmani1.013982951920
Obrtna imovina237.557305.603356.968384.048
- Zalihe166.928223.824287.876324.229
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina70.62981.77969.09259.819
- Potraživanja55.99350.72455.15055.142
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak0001.846
- Kratkoročni finansijski plasmani13.77322.76210.2350
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina8635.0611.8012.831
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja03.2321.9060
- Odlozena poreska sredstva1.1021.4551.2770
Poslovna imovina313.687376.391442.324482.320
Gubitak iznad visine kapitala0000
Vanbilansna aktiva0000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA313.687376.391442.324482.320
Kapital283.066341.465410.047434.782
- Osnovni kapital188.273188.292188.310188.328
- Neuplaćeni upisani kapital0000
- Rezerve0000
- Revalorizacione rezerve0000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti0000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti0000
- Neraspoređen dobitak94.793153.173221.737246.454
- Gubitak0000
- Otkupljene sopstvene akcije0000
Dugoročna rezervisanja i obaveze30.62134.92632.27747.234
- Dugoročna rezervisanja0000
- Dugoročne obaveze13.0489.6597.1213.829
- Dugoročni krediti13.0489.6597.1213.829
- Ostale dugoročne obaveze0000
- Kratkoročne obaveze17.57325.26725.15643.405
- Kratkoročne finansijske obaveze3.0023.7223.23611.199
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja0000
- Obaveze iz poslovanja7.93514.98714.66924.483
- Ostale kratkoročne obaveze6.0136.5547.2357.275
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 623416448
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak0000
Odložene poreske obaveze000304
Vanbilansna pasiva0000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI191.355219.560258.263250.205
- Prihodi od prodaje168.019196.117235.522227.827
- Prihodi do aktiviranja učinaka00120
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka23.33623.29622.26722.312
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka0000
- Ostali poslovni prihodi014746266
POSLOVNI RASHODI141.570162.039194.093214.597
- Nabavna vrednost prodate robe14.04521.20430.24734.902
- Troškovi materijala37.30047.49356.80267.026
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi73.03774.24086.76195.034
- Troškovi amortizacije i rezervisanja9.6579.8256.1337.586
- Ostali poslovni rashodi7.5319.27714.15010.049
POSLOVNI DOBITAK49.78557.52164.17035.608
POSLOVNI GUBITAK0000
Finansijski prihodi3.7776.0139.8911.647
Finansijski rashodi2.7204.8663.7763.460
Ostali prihodi2.9051931.3363.155
Ostali rashodi6988352.8797.806
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA53.04958.02668.74229.144
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA53.04958.02668.74229.144
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
Porez na dobitak0000
Poreski rashod perioda0002.845
Odloženi poreski rashod perioda001781.581
Odloženi poreski prihodi perioda31035300
Isplaćena licna primanja poslodavcu0000
NETO DOBITAK53.35958.37968.56424.718
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica0000
ZARADA PO AKCIJI----
Osnovna zarada0000
Umanjena zarada po akciji0000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA482.320530.902561.279578.487643.359
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA99.60194.173108.781119.912140.354
Nematerijalna imovina00000
Nekretnine , postrojenja i oprema97.35292.573107.923119.086139.559
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani920889858826795
Dugoročna potraživanja1.329711000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000435
OBRTNA IMOVINA382.719436.729452.498458.575502.570
Zalihe324.229338.452362.007357.182391.714
Potraživanja po osnovu prodaje49.96080.11574.29073.76184.285
Potraživanja iz specifičnih poslova3.7536.9212.9044520
Druga potraživanja1.9461831.3372.8942.979
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani00000
Gotovinski ekvivalent i gotovina2.8318.7328.63322.94621.842
Porez na dodatu vrednost02.3261.433205211
Aktivna vremenska razgraničenja001.8941.1351.539
VANBILANSNA AKTIVA0068.31975.28617.771

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA482.320530.902561.279578.487643.359
KAPITAL434.782465.377493.897506.627533.456
Osnovni kapital188.328188.346188.364188.388188.418
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve00000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme00000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerasporedjeni dobitak246.454277.031305.533318.239345.038
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE3.8294.0518.0711.56012.293
Dugoročna rezervisanja00000
Dugoročne obaveze3.8294.0518.0711.56012.293
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE3043093943120
KRATKOROČNE OBAVEZE43.40561.16558.91769.98897.610
Kratkoročne finansijske obaveze11.1998.00019.96422.4716.911
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.2392784814992
Obaveze iz poslovanja23.24540.95230.49138.76079.645
Ostale kratkoročne obaveze7.2757.4677.5077.9358.317
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost4035710755140
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine444.66206182.505
Pasivna vremenska razgraničenja00000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA00683.19075.28617.771

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI227.893295.340322.253344.045387.705
Prihodi od prodaje roba48.56663.05276.10090.78192.103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga179.261231.511245.736248.857295.225
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.667324173.730300
Drugi poslovni prihodi045067777
POSLOVNI RASHODI192.285243.885287.764303.481327.312
Nabavna vrednsot prodate robe34.90243.01366.00179.31861.628
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000034
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga29.57910.77112.5089.2520
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga7.2671310.6506.1656.327
Troškovi materijala58.79678.69374.35771.68291.171
Troškovi goriva i energije8.23011.14916.05515.88514.677
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi95.03496.657104.129108.859114.776
Troškovi proizvodnih usluga2.3513.9563.9436.52014.362
Troškovi amortizacije7.5868.2229.80610.34811.761
Troškovi dugoročnih rezervisanja00000
Nematerijalni troškovi7.69812.95315.33113.95612.644
POSLOVNI DOBITAK35.60851.45534.48940.56460.393
POSLOVNI GUBITAK00000
FINANSIJSKI PRIHODI1.6474.0751.6451.9302.804
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0011506
Prihodi od kamata232581453084
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1.4154.0171.3851.9002.714
FINANSIJSKI RASHODI3.4602.8152.4691.6396.192
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi00000
Rashodi kamata435333918824346
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule3.0252.4821.5518155.846
DOBITAK IZ FINANSIRANJA01.26002910
GUBITAK IZ FINANSIRANJA1.813082403.388
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2.1522.03312.97715.06932.895
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA7.1449.81215.36148.28851.026
OSTALI PRIHODI1.0033772.0829.6391.640
OSTALI RASHODI66210.0694.7762.99111.850
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA29.14435.24428.58714.28428.664
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000247
NETO GUBITAK POSLOVANJA00000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA29.14435.24428.58714.28428.911
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda2.8454.66201.6602.860
Odloženi poreski rashodi perioda1.58158500
Odloženi poreski prihodi perioda00082747
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK24.71830.57728.50212.70626.798
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Autoventil a.d. UžiceMiloša Obrenovića 25.1973865641.800143

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Nema--

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Nema--

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Užice-KrčagovoGradsko-građevinsko0,56

12. Realni tereti na imovini

Nema realni teret na imovini Društva.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija150.512
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeAkcija obična
Prava iz akcija1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi. nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva. a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSAUVEE57064
Nominalna vrednost hartije1.250
Obračunska vrednost akcije3.544,27
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija1. Obračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2017. godine. 2. Obračunska vrednost je izračunata tako što je kapital na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitka/
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu/
Naziv ovlašćenog revizoraRevizija finansijskih izveštaja 2017. godine ugovorena je sa Preduzećem za reviziju Revizijaplus-Pro d.o.o. Beograd, Vojvode Dobrnjca 28. Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Podaci o informatoru potiču iz finansijskih izveštaja predatih za statističke potrebe Agenciji za privredne registre dana 25.02.2018. godine. 2. Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara društva održanoj 20.06.2017. godine donete su sledeće Odluke: Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu, Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu i Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja društva za 2016. godinu. 3. Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Autoventil a.d. Užice od 20.06.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora Autoventil a.d. Užice od 31.01.2018. godine i 02.03.2018. godine Društvo je objavilo Izmenjenu ponudu za sticanje sopstvenih akcija od svih akcionara. Na dan obaveštenja o sticanju sopstvenih akcija dana 12.03.2018. godine Društvo poseduje 5.087 komada odnosno 3,379797 % od ukupnog broja izdatih akcija.
Podaci o osnovnom prospektu/
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje/
Politika dividendiSkupština akcionara društva na sednici održanoj 20.06.2017. godine donela je Odluku o raspodeli dobiti iskazane po finansijskim izveštajima za 2016. godinu. Ostvarena dobit Društva po finansijskim izveštajima za 2016. godinu utvrđuje s u iznosu od RSD 12.707 hiljada. Iskazana dobit ostaje neraspoređena i prenosi se u narednu poslovnu godinu.
Podaci o korporativnom agentuPodaci o korporativnom agentu BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD. Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd,Tel: 011/3083-100. 3087-862 Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs ; www.icbbg.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Miloš Milošević, generalni direktor društva


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Miloš Milošević, generalni direktor društva____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Miloš Milošević, generalni direktor društva
Potpis korporativnog agenta
Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d Beograd