verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.energoprojekt.rs

Datum podnošenja Informatora berzi23.08.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora14.09.2017.SIMBOL: ENHL1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaEnergoproјekt Holding akcionarsko društvo za holding poslovanјe, Beograd (Novi Beograd)
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar Mihaila Pupina  12
Beograd
Srbija
Web adresawww.energoprojekt.rs
Datum osnivanja06.09.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 8020
Matični broj07023014
PIB - poreski identifikacioni broj100001513
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Alpha bank ad Beograd180-0123121000-645311
Šifra delatnosti06420
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaDelatnost holding kompanija
Ime i prezime direktoraStojan Čolakov, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktVladimir Višnjić, Izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan
Telefon011/310-10-10
Faks011/311-42-00
e-mailep@energoproјekt.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeDruštvo je matično društvo koje sa zavisnim društvima u zemlji i inostranstvu i zajedničkim društvom čini grupaciju društava sa skraćenim nazivom: Sistem Energoprojekt.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA7.944.6498.552.3148.705.866
Stalna imovina6.083.4687.373.2707.474.258
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja10.1399.4169.447
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva815.5021.190.3091.200.049
- Nekretnine postrojenja i oprema318.804587.697596.332
- Investicione nekretnine496.698602.612603.717
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani5.257.8276.173.5456.264.762
- Učešća u kapitalu4.455.9315.377.0185.511.669
- Ostali dugoročni finansijski plasmani801.896796.527753.093
Obrtna imovina1.861.1811.179.0441.231.608
- Zalihe70799.50858.255
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.860.4741.079.5361.173.353
- Potraživanja560.254272.450417.894
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak3.784019.283
- Kratkoročni finansijski plasmani1.053.269420.314407.690
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina239.998333.972151.476
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja3.16952.800177.010
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina7.944.6498.552.3148.705.866
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva9.665.8458.760.42913.776.322

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA7.944.6498.552.3148.705.866
Kapital7.167.2197.665.7708.054.188
- Osnovni kapital4.855.7615.095.3225.602.137
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve1.735.3661.735.3661.735.366
- Revalorizacione rezerve43.08043.08052.910
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti9.8758.1340
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti3.1705.86021.136
- Neraspoređen dobitak526.307789.728684.911
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze767.837867.886629.536
- Dugoročna rezervisanja264.863265.017265.055
- Dugoročne obaveze84.500194.62416.667
- Dugoročni krediti84.033194.62416.667
- Ostale dugoročne obaveze46700
- Kratkoročne obaveze418.474408.245347.814
- Kratkoročne finansijske obaveze360.950295.035229.798
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja21.15861.33182.986
- Ostale kratkoročne obaveze31.25439.04528.203
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 4.6204.3216.827
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak4928.5130
Odložene poreske obaveze9.59318.65822.142
Vanbilansna pasiva9.665.8458.760.4298.705.866

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI375.566476.714551.185
- Prihodi od prodaje352.420451.099516.359
- Prihodi do aktiviranja učinaka598482495
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi22.54825.13334.331
POSLOVNI RASHODI362.054423.681475.204
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala20.57623.42926.320
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi181.495194.170186.104
- Troškovi amortizacije i rezervisanja20.59213.45810.949
- Ostali poslovni rashodi139.391192.624251.831
POSLOVNI DOBITAK13.51253.03375.981
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi427.440567.842364.531
Finansijski rashodi77.38262.95721.196
Ostali prihodi77.8342.42122.879
Ostali rashodi139.37017.65421.294
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA302.034542.685420.901
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja3.259941657
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA298.775541.744420.244
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda20.87327.82319.602
Odloženi poreski rashod perioda2779.0651.554
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK277.625504.856399.088
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA9.103.1079.517.3289.546.048
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA7.618.8197.486.3967.676.924
Nematerijalna imovina13.18311.8839.210
Nekretnine , postrojenja i oprema2.039.4232.027.6911.995.000
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani5.566.2135.446.8225.672.714
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA1.484.2882.030.9321.869.124
Zalihe14.1421.8262.614
Potraživanja po osnovu prodaje420.444488.928523.437
Potraživanja iz specifičnih poslova96.579105.617357.037
Druga potraživanja53.51258.38367.845
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani451.471522.951394.411
Gotovinski ekvivalent i gotovina116.713463.343128.791
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja331.427389.884394.989
VANBILANSNA AKTIVA21.346.79422.596.45825.008.084

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA9.103.1079.517.3289.546.048
KAPITAL8.418.6948.450.7668.421.896
Osnovni kapital7.202.6227.202.6227.202.622
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve134.881134.881134.881
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme817.591817.591782.098
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata40.78628.43328.869
Nerasporedjeni dobitak304.386324.105331.164
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE262.288262.2102.347
Dugoročna rezervisanja262.288262.2102.347
Dugoročne obaveze000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE153.989156.365152.252
KRATKOROČNE OBAVEZE268.136647.987969.553
Kratkoročne finansijske obaveze187.015565.607638.498
Primljeni avansi, depoziti i kaucije0014.153
Obaveze iz poslovanja46.93626.35112.562
Ostale kratkoročne obaveze27.73323.561272.319
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost5.5404.5594.366
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine688734735
Pasivna vremenska razgraničenja22427.17526.920
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA21.346.79422.596.45825.008.084

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI583.921504.040428.649
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga554.754482.184405.342
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi29.16721.85623.307
POSLOVNI RASHODI525.408455.939403.463
Nabavna vrednsot prodate robe000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe421368336
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala6.8057.9868.695
Troškovi goriva i energije18.83722.62319.060
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi202.510193.160200.480
Troškovi proizvodnih usluga204.634135.41879.785
Troškovi amortizacije9.34520.65520.416
Troškovi dugoročnih rezervisanja0782764
Nematerijalni troškovi83.69875.68374.599
POSLOVNI DOBITAK58.51348.10125.186
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI695.280475.673497.143
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi655.627465.006485.640
Prihodi od kamata14.6012.6171.951
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule25.0528.0509.552
FINANSIJSKI RASHODI21.60022.31830.454
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi1.682795839
Rashodi kamata14.51417.35222.085
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule5.4044.1717.530
DOBITAK IZ FINANSIRANJA673.680453.355466.689
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA07300
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA642.4839.16310
OSTALI PRIHODI1.32913.746263.677
OSTALI RASHODI24.449251.678509.795
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA66.590255.091245.747
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA6.98900
NETO GUBITAK POSLOVANJA03.06666
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA73.579252.025245.681
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda27.36412.67611.416
Odloženi poreski rashodi perioda2.3482.3762.151
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK43.867236.973232.114
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
------

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Građevinski objekti (deo poslovne zgrade Sistema Energoprojekt)Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12Poslovni prostor12.59275
Kompleks zgrada "Samački hotel"Zemun,Batajnički put 24izdavanje u zakup8.034-
Poslovni prostor "Stari Merkator"Novi Beograd, Palmira Toljatija 5Traži se zakupac643-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Predstavništvo u Bagdadu - u dormant statusuIrak-0

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Katastarska parcela 1005/28, Novi Beograd (blok 11a)Građevinsko zemljište0,6

12. Realni tereti na imovini

-

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija10.931.292
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravno na upravljanje, dividendu, deo likvidacione mase i ostala prava predviđena Statutom
ISIN brojRSHOLDE58279
Nominalna vrednost hartije510
Obračunska vrednost akcije770,44
Datum isplate dividende30.11.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period17
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, tako što je trajni kapital podeljen ukupnim brojem od 10.931.292 akcija izdavaoca a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2016. godine i iznosi 770,44 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1. Energoprojekt Visokogradnja ad Beograd-100%; 2. Energoprojekt Niskogradnja ad Beograd-100%; 3. Energoprojekt Oprema ad Beograd-67.87%; 4. Energoprojekt Hidroinženjering ad Beograd-100%; 5. Energoprojekt Urbanizam i arhitektura ad Beograd-100%; 6. Energoprojekt Promet doo Beograd-100.00%; 7. Energoprojekt Energodata ad Beograd-100%; 8. Energoprojekt Industrija ad Beograd-62.77%; 9. Energoprojekt Garant ad Beograd-92,94%; 10. Energoprojekt Entel ad Beograd-86,26%; 11. Enjub doo-50,00%; 12. I.N.E.C.Engineering Company Limited, Velika Britanija-100%; 13. ENCOM GmbH Consultnig, Engineering&Trading, Nemačka-100%; 14. Energoprojekt Holding Guinee S.A, Gvineja-100%; 15. Zambia Engineering and Contracting Company Limited, Zambija-100%; 16. Dom 12 S.A.L., Liban-100%; 17. ENERGO (Private) Limited, Zimbabve-100%; 18. Energo Kaz doo, Kazahstan–100%; 19. ZIF FIMA SEE ACTIVIST ad Beograd-30,16%; 20. PIK-Bečej Hotel Bela lađa ad Bečej- u likvidaciji - 4,36%; 21. JUBMES banka ad Beograd-1,41 %; 22. Dunav osiguranje ado Beograd-0,01%; 23. Energoprojekt Sunnyville doo-100%; 24. Energoprojekt Park11 doo Beograd-100%; 25. Energoprojekt Zambia Limited, Zambija–20%; 26. PB Agrobanka ad – u stečaju - 0,36%; 27. Beogradska berza ad Beograd - 0,12%; 28. Imtel computers ad – u stečaju - 0,04%; 29. Pinki Zemun ad - 0,004%; 30. BIP ad Beograd – u stečaju - 0,0005%;
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu izvršila je revizorska kuća Moore Stephens revizija i računovodstvo doo Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje "Energoprojekt Holding" a.d., Beograd na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. OSTALA PITANJA: Godišnji finansijski iizveštaji Društva za 2015. godinu bili su predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom mišljenju od 7. aprila 2016. godine izrazio pozitivno mišljenje.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je utvrdio finansijske izveštaje za 2016. godinu na sednici održanoj 27.2.2017. godine. Izveštaji su predati APR-u (za potrebe statistike) u zakonskom roku.; (2) Na ponovljenoj 45. redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 16.6. 2017. godine usvojeni su konsolidovani i pojedinačni godišnji izveštaj za 2016. godinu (finansijski izveštaji, izveštaji revizora i godišnji izveštaj o poslovanju), kao i odluka o raspodeli neraspoređene dobiti. Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti, ukupna neraspoređena dobit od 331.163.648,81 dinara raspodeljena je na sledeći način: Za formiranje namenskih rezervi za sticanje sopstvenih akcija radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora Društva, shodno članu 282. stav 4. tačka 2. Zakona o privrednim društvima u iznosu od 80.000.000,00 dinara ; Za isplatu dividende akcionarima Društva u iznosu od 216.671.840 dinara (u bruto iznosu od 20 dinara po akciji). Preostali deo u iznosu od 34.491.808,81 ostao je neraspoređen. Pravo na dividendu imaju lica koja su upisana u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija Društva na dan 29.5. 2017. godine (dan dividende). Dividenda će biti isplaćena akcionarima Društva 30.11. 2017. godine.; (3) Privredni sud u Beogradu je u vanparničnom postupku Rešenjem od 20.11.2014.godine u vezi sa prinudnim otkupom akcija Energoprojekt Niskogradnja ad Beograd koji je sproveo Energoprojekt holding ad Beograd utvrdio vrednost jedne akcije Energoprojekt Niskogradnje u iznosu od 2.769,55 dinara.; (4) Promena na poziciji Osnovni kapital na dan 31.12.2014.godine prema kontnom okviru 2014.godine u odnosu na osnovni kapital na dan 31.12.2013.godine prema ranijem kontnom okviru, u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara, nastala je usled primene novog Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014) i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014), po kojima se Emisiona premija u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara obuhvata u okviru pozicije Osnovni kapital, a ne kao ranije (po starim Pravilnicima) u okviru pozicije Rezerve.; (5) Događaji nakon datuma bilansa stanja: - Sa Republikom Srbijom, Republička direkcija za imovinu dana 07.02.2017. godine sklopljen je ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, površine 59a 91m2, koje se nalazi na katastarskoj parceli 1005/28 upisane u list nepokretnosti 6400 KO Novi Beograd u iznosu od 274.609 hiljada RSD, koje je plaćeno 14.02.2017. godine.; - Na osnovu Odluke o sticanju sopstvenih akcija na regulisanom tržištu, koju je doneo Nadzorni odbor Društva dana 13.02.2017. godine, Društvo je u periodu od donošenja ove odluke do dana usvajanja predmetnih finansijskih izveštaja, steklo, kupovinom na Beogradskoj berzi 97.700 sopstvenih akcija (što iznosi 0,89376% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) u iznosu od 124.148 hiljada RSD.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e; Tel: 011/3530-900, Fax: 011/311-6974; www.mvi.rs; e-mail: bg@mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Stojan Čolakov, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Vladimir Višnjić, Izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Stojan Čolakov, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs