verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.energoprojekt-oprema.com

Datum podnošenja Informatora berzi02.03.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora21.07.2017.SIMBOL: ENOP1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaENERGOPROJEKT OPREMA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE RADOVA I INŽENJERING U OPREMANJU OBJEKATA TEHNOLOŠKOM, MAŠINSKOM I ELEKTRO OPREMOM, BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar Mihaila Pupina  12
Beograd
Srbija
Web adresawww.energoprojekt-oprema.com
Datum osnivanja08.12.1989.
Broj rešenja upisa u sudski registarB.D. 8041/2005 od 19.05.2005.god.
Matični broj07073186
PIB - poreski identifikacioni broj100001492
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Alpha banka a.d. Beograd180-1231210006385-21
Eurobank EFG štedionica Beograd250-1280001505030-71
Komercijalna banka a.d. Beograd205-88432-87
Hipo Alpe-Adria-bank a.d Beograd165-5207-41
Raiffeisen bank a.d. Beograd265-1040310000415-74
Societe Generale banka a.d. Beograd275-0010220661548-93
Banca Intesa a.d. Beograd160-311565-73
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad355-1071521-18
Unicredit bank a.d. Beograd170-301198563-65
Šifra delatnosti04399
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali nepomenuti specifični građevinski radovi
Ime i prezime direktoraPavle Tomašević, Direktor
Ime i prezime osobe za kontaktAleksandra Joksović
Telefon011/310-16-55
Faks011/311-26-60
e-maildusan.djapic@ep-oprema.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeEnergoprojekt Oprema AD je zavisno društvo u sistemu Energoprojekt Holding AD.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA2.857.3562.817.0712.851.451
Stalna imovina307.715422.908508.728
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja1.4871.4871.487
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva278.539287.740315.550
- Nekretnine postrojenja i oprema278.539287.740315.550
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani27.689133.681191.691
- Učešća u kapitalu14.8269.6599.371
- Ostali dugoročni finansijski plasmani12.863124.022182.320
Obrtna imovina2.549.6412.394.1632.342.723
- Zalihe996.482482.602845.594
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.553.1591.911.5611.497.129
- Potraživanja1.221.8291.269.4381.222.867
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak3.20100
- Kratkoročni finansijski plasmani2.411411344
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina280.688512.759175.106
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja45.030128.95398.812
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina2.857.3562.817.0712.851.451
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva2.427.7732.674.3277.009.601

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA2.857.3562.817.0712.851.451
Kapital677.345742.813832.623
- Osnovni kapital158.839156.372156.372
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve29.93929.93929.939
- Revalorizacione rezerve74.74275.793102.947
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti2.1842.07989
- Neraspoređen dobitak416.009482.788543.454
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze2.175.7092.067.1162.008.041
- Dugoročna rezervisanja18.28618.70618.255
- Dugoročne obaveze0208.14980.635
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze0208.14980.635
- Kratkoročne obaveze2.157.4231.840.2611.909.151
- Kratkoročne finansijske obaveze00354
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja1.991.8011.642.9161.743.541
- Ostale kratkoročne obaveze30.32062.59634.528
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 135.302127.125126.455
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak07.6244.273
Odložene poreske obaveze4.3027.14210.787
Vanbilansna pasiva2.427.7732.674.3277.009.601

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI2.805.2057.671.6194.794.306
- Prihodi od prodaje2.805.2057.671.6194.792.999
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi001.307
POSLOVNI RASHODI2.728.3547.556.1594.776.086
- Nabavna vrednost prodate robe16.23316.96011.503
- Troškovi materijala1.307.0673.390.2871.837.532
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi400.418451.258436.071
- Troškovi amortizacije i rezervisanja14.60116.50515.566
- Ostali poslovni rashodi990.0353.681.1492.475.414
POSLOVNI DOBITAK76.851115.46018.220
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi84.582222.85694.415
Finansijski rashodi66.937141.34978.966
Ostali prihodi46.37019.810254.721
Ostali rashodi7.57311.98373.307
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA133.293204.794215.083
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja001.105
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA133.293204.794213.978
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda12.68020.44734.935
Odloženi poreski rashod perioda02.8403.646
Odloženi poreski prihodi perioda17400
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK120.787181.507175.397
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA3.956.8093.028.1305.580.678
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA714.312569.745582.688
Nematerijalna imovina1.178934691
Nekretnine , postrojenja i oprema513.391504.776513.567
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani70.05920.53519.378
Dugoročna potraživanja129.68443.50049.052
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA3.242.4972.458.3854.997.990
Zalihe676.465346.943869.922
Potraživanja po osnovu prodaje2.195.0401.482.5321.254.364
Potraživanja iz specifičnih poslova35.24482.77246.978
Druga potraživanja6.5343.69933.642
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani96863.73720.747
Gotovinski ekvivalent i gotovina194.319323.4741.417.994
Porez na dodatu vrednost012.11061.104
Aktivna vremenska razgraničenja133.927143.1181.293.239
VANBILANSNA AKTIVA11.666.58115.620.11219.053.736

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA3.956.8093.028.1305.580.678
KAPITAL927.4891.055.3631.070.586
Osnovni kapital153.310153.310151.053
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve29.93929.93929.939
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme257.754257.754249.081
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata16.38416.3840
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata918991
Nerasporedjeni dobitak470.193598.065640.604
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE99.51063.47829.261
Dugoročna rezervisanja99.51063.47827.076
Dugoročne obaveze002.185
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE42.92642.18640.728
KRATKOROČNE OBAVEZE2.886.8841.867.1034.440.103
Kratkoročne finansijske obaveze9900
Primljeni avansi, depoziti i kaucije968.221959.6852.261.845
Obaveze iz poslovanja1.502.983660.454998.360
Ostale kratkoročne obaveze84.71341.74444.709
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost67.92800
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine8.7856.628743
Pasivna vremenska razgraničenja254.155198.5921.134.446
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA11.666.58115.620.11219.053.736

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI6.606.7905.364.9633.733.491
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga6.605.4115.363.1063.731.397
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi1.3791.8572.094
POSLOVNI RASHODI6.345.2564.920.7163.675.858
Nabavna vrednsot prodate robe000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala2.336.1541.097.0501.711.685
Troškovi goriva i energije17.96716.44417.141
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi519.786473.435463.020
Troškovi proizvodnih usluga3.159.5093.066.9411.287.341
Troškovi amortizacije13.82616.04516.592
Troškovi dugoročnih rezervisanja90.71956.702667
Nematerijalni troškovi207.295194.099179.412
POSLOVNI DOBITAK261.534444.24757.633
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI165.27193.340155.807
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi75.80034.52846.647
Prihodi od kamata7.49313.77816.290
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule81.97845.03492.870
FINANSIJSKI RASHODI110.54663.074108.165
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi27.24010.1769.767
Rashodi kamata5.1022.1112.347
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule78.20450.78796.051
DOBITAK IZ FINANSIRANJA54.72530.26647.642
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0019.756
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0250.0680
OSTALI PRIHODI14.359106.355117.669
OSTALI RASHODI36.41813.20023.843
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA294.200317.600218.857
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA00330
NETO GUBITAK POSLOVANJA1394120
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA294.061317.188219.187
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda44.55149.39935.951
Odloženi poreski rashodi perioda5340152
Odloženi poreski prihodi perioda07390
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK248.976268.528183.084
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji708764521
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovna zgradaNovi BeogradPoslovne prostorije3.044,38274
Poslovni prostorKragujevacPoslovne prostorije440
Stambeni prostorSijerinska banjaStambene prostorije187-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
PredstavnistvoBelorusija--

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Sijerinska banja5
Bežanija1,2

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija351.540
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na učešće u upravljanju,na dividendu i deo likvidacione mase
ISIN brojRSEPOPE48678
Nominalna vrednost hartije410
Obračunska vrednost akcije3.045,42
Datum isplate dividende17.07.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period453,9
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena podelom ukupnog kapitala iskazanog u Bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1. Energo Nigerija 40% (osnovni ulog); 2. Energoprojekt Oprema Crna Gora d.o.o.-100%; 3. Privredna banka a.d. Beograd (1821 akcija); 4. Novosadski sajam a.d. Novi Sad (31 akcija) 5. Tigar a.d. Pirot (10 akcija) 6. EPO Belgrad OOO, Belorusija (100%) 6. Bačkatrans - u likvidaciji (12.606 akcija).
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu vršiće Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPo našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje "Energoprojekt Oprema" a.d., Beograd na dan 31. decembar 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. OSTALA PITANJA: Godišnji finansijski izveštaji Društva za 2015. godinu bili su predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom mišljenju od 7. aprila 2016. godine izrazio pozitivno mišljenje.; Izveštaj o konsolidovanim finansijskim izveštajima : Mišljenje Po našem mišljenju, konsolidovani godišnji finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje matičnog društva "Energoprojekt Oprema" a.d., Beograd i njegovih zavisnih društava na dan 31. decembra 2016. godine, kao i konsolidovane rezultate poslovanja i konsolidovane tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje. Ostala pitanja : Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji Matičnog društva za 2015. godinu bili su predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom mišljenju od 7. aprila 2016. godine izrazio pozitivno mišljenje.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za statističke svrhe za 2016. godinu su odobreni i od strane Odbora Direktora Drustva i potpisani od strane zakonskog zastupnika i predati APR-u u zakonskom roku do kraja februara 2017. godine.; (2) Na redovnoj sednici Skupštine održanoj 07.juna 2017 godine donete su sledeće Odluke: Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu, Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu (Finanansijski izveštaji, Izveštaj revizora i Godišnjii izveštaj o poslovanju), Odluka o usvajanju Godišnjeg konsollidovanog izveštaja za 2016 godinu (Konsolidovani finansijski izveštaj, Izveštaj revizora i Godišnji izveštaj o poslovanju), kao i Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti. (3)U skladu sa Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti koja je usvojena na godišnjoj skupštini akcionara održanoj 7. juna 2017. godine, ostvarena neto dobit za 2016. godinu iznosi RSD 183.083.884,09, dok neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi RSD 457.519.744,96 tako da ukupna neraspoređena dobit ove i prethodnih godina iznosi RSD 640.603.629,05 i ona se raspodeljuje: - za isplatu dividende akcionarima u bruto iznosu od RSD 534,00 po akciji odnosno u ukupnom bruto iznosu od RSD 187.722.360,00; preostali deo u iznosu od RSD 452.881.269,05 ostaje neraspoređen. Pravo na dividendu imaju akcionari Društva koji su to svojstvo imali na dan 28.05.2017. godine. Isplatu dividende u odgovarajućem neto iznosu po akciji nakon uplate poreza po odbitku shodno poreskim propisima Društvo je izvršilo dana 17.07.2017. godine.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiPolitika dividendi određuje se odlukom Skupštine.
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V Investments a.d. Beograd; Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115 e; tel: 011/3530-900; fax:011/311-6974; e-mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Direktor Pavle Tomašević


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dušan Đapić, Izvršni direktor za finansije i računovodstvo____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Direktor Pavle Tomašević
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD