verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.ep-entel.com

Datum podnošenja Informatora berzi13.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora27.07.2017.SIMBOL: EPEN1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaENERGOPROJEKT ENTEL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSLATING I INŽENJERING U OBLASTIMA ENERGETIKE, VODOPRIVREDE, TELEKOMUNIKACIJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar Mihaila Pupina  12
Beograd
Srbija
Web adresawww.ep-entel.com
Datum osnivanja23.11.1989.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 8049/2005 od 30.03.2005. godine
Matični broj07470975
PIB - poreski identifikacioni broj100389086
Tekući računi i banke kod kojih se vode
ALPHA BANKA A.D. BEOGRAD180-123121000641528
Šifra delatnosti07112
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaInženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Ime i prezime direktoraMladen Simović, Direktor
Ime i prezime osobe za kontaktGordana Lisov
Telefon011/310-12-11
Faks011/311-24-47
e-mailoffice@ep-entel.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA858.180850.170936.899
Stalna imovina274.726290.257473.912
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja3.5282.133839
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva225.299242.875286.541
- Nekretnine postrojenja i oprema214.739242.875284.617
- Investicione nekretnine10.56001.924
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani45.89945.249186.532
- Učešća u kapitalu44.21543.48943.478
- Ostali dugoročni finansijski plasmani1.6841.760143.054
Obrtna imovina583.454559.913462.987
- Zalihe2.5032.1353.091
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina580.951557.778459.896
- Potraživanja533.491478.060351.308
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak1.6299.5050
- Kratkoročni finansijski plasmani4.09922.33127.397
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina41.40647.07348.492
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja32680932.699
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina858.180850.170936.899
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva981.455291.638157.031

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA858.180850.170936.899
Kapital697.094732.573780.103
- Osnovni kapital175.504173.166173.166
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve22.74422.74422.744
- Revalorizacione rezerve101.824111.905120.913
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak397.022424.758463.280
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze153.105105.316142.430
- Dugoročna rezervisanja13.15012.97213.059
- Dugoročne obaveze000
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze139.95592.344129.371
- Kratkoročne finansijske obaveze000
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja81.90328.99358.411
- Ostale kratkoročne obaveze52.36063.05335.357
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 5.69229830.199
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak005.404
Odložene poreske obaveze7.98112.28114.366
Vanbilansna pasiva981.455291.638157.031

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI537.707513.442616.937
- Prihodi od prodaje537.600513.353616.843
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi1078994
POSLOVNI RASHODI500.174499.717529.577
- Nabavna vrednost prodate robe7426133.890
- Troškovi materijala19.23217.34617.175
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi290.518294.651296.288
- Troškovi amortizacije i rezervisanja15.19215.32912.503
- Ostali poslovni rashodi174.490171.778199.721
POSLOVNI DOBITAK37.53313.72587.360
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi169.145209.951160.536
Finansijski rashodi25.57226.76113.137
Ostali prihodi4.0771.210946
Ostali rashodi2.6571.8164.890
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA182.526196.309230.815
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA182.526196.309230.815
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda3.140076.780
Odloženi poreski rashod perioda1524.446529
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK179.234191.863153.506
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada424454701
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.265.1061.255.6741.259.746
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA768.596752.882701.409
Nematerijalna imovina1.1335.3004.267
Nekretnine , postrojenja i oprema604.047603.621582.086
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani163.416143.961115.056
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA496.510502.792558.337
Zalihe3.5503.789630
Potraživanja po osnovu prodaje73.81359.624136.179
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja354.191364.344354.676
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani34.09735.99039.975
Gotovinski ekvivalent i gotovina24.49635.67821.109
Porez na dodatu vrednost5.8552.9580
Aktivna vremenska razgraničenja5084095.768
VANBILANSNA AKTIVA1.554.95660.80583.094

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA1.265.1061.255.6741.259.746
KAPITAL1.100.8091.077.8831.063.098
Osnovni kapital173.223173.223173.223
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve22.74422.74422.744
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme340.595346.334333.044
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak564.247535.582534.087
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE5.9806.0788.433
Dugoročna rezervisanja5.9806.0786.096
Dugoročne obaveze002.337
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE62.96663.49561.243
KRATKOROČNE OBAVEZE95.351108.218126.972
Kratkoročne finansijske obaveze000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije4.0403.3334.151
Obaveze iz poslovanja19.58436.96830.932
Ostale kratkoročne obaveze35.95137.39143.745
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost002.458
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine5.2863615.196
Pasivna vremenska razgraničenja30.49030.49030.490
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA1.554.95660.80583.094

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI568.155571.285555.608
Prihodi od prodaje roba1.009845970
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga567.047570.343554.630
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi99978
POSLOVNI RASHODI543.293571.021541.322
Nabavna vrednsot prodate robe1.009845970
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala10.9266.5209.182
Troškovi goriva i energije8.74610.2009.152
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi297.135312.966319.264
Troškovi proizvodnih usluga94.747112.03879.730
Troškovi amortizacije9.80113.05715.818
Troškovi dugoročnih rezervisanja0337384
Nematerijalni troškovi120.929115.058106.822
POSLOVNI DOBITAK24.86226414.286
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI368.579347.230334.206
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi362.305339.628332.149
Prihodi od kamata47066316
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule5.8047.5361.741
FINANSIJSKI RASHODI16.70315.0848.886
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi4.31812.5692.975
Rashodi kamata2.6132163.830
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule9.7722.2992.081
DOBITAK IZ FINANSIRANJA351.876332.146325.320
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
OSTALI PRIHODI51.3762426.696
OSTALI RASHODI7.3429.1176.452
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA420.772323.535339.850
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA98100
NETO GUBITAK POSLOVANJA080
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA421.753323.527339.850
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda26.24526.78027.596
Odloženi poreski rashodi perioda052993
Odloženi poreski prihodi perioda2.00100
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK397.509296.218312.161
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji841701739
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Poslovni prostor – deo poslovne zgradeBeograd. Bul. Mihaila Pupina 12004.7150182

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
SOLARNA ELEKTRANANovi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12Proizvodnja električne energije790182

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Slobodana Bajića 1, ZemunGrađevinsko zemljište u pripremi0,77

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija422.495
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaJedna akcija daje pravo na jedan glas, pravo na dividendu i druga prava u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom Društva
ISIN brojRSEPENE41315
Nominalna vrednost hartije410
Obračunska vrednost akcije2.516,24
Datum isplate dividende14.11.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period629
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost je izračunata tako što je ukupni kapital na dan 31.12.2016. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- Kompanija QATAR- QATAR, učešće u kapitalu 100%; - Kompanija LLS-OMAN, učešće u kapitalu 100%; - Kompanija ENERGO CONSALT –ABU DHABI, učešće u kapitalu 100%; - ENERGOPLAST d.o.o., učešće u kapitalu 20%; - ENERGOPROJEKT ENTEL BAHREIN, učešće u kapitalu 100%;
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu izvršila je revizorska kuća MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje "Energoprojekt Entel" a.d., Beograd na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. OSTALA PITANJA: Godišnji finansijski izveštaji Društva za 2015. godinu bili su predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom mišljenju od 7. aprila 2016. godine izrazio pozitivno mišljenje.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za 2016. godinu za statističke svrhe su po odobrenju Odbora direktora, predati APR-u u zakonskom roku.; (2) Na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 06.06.2017. godine usvojene su sledeće Odluke: Odluka o usvajanju pojedinačnog i konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2016. godinu, Odluka o usvajanju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja i izveštaja nezavisnog revizora za 2016. godinu, kao i Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti.; (3) Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti, dobit ostvarena u 2016. godini u iznosu od RSD 312.160.654,47 i neraspoređena dobit prethodnih godina u iznosu od RSD 221.925.962,24 raspodeljuje se tako što će iznos od RSD 312.646.300,00 ili u bruto iznosu od RSD 740,00 po akciji biti raspoređen akcionarima u vidu dividendu, dok preostali iznos od RSD 221.440.316,71 ostaje neraspoređen. Dan dividende je 27.05.2017. godine, a dan isplate dividende je 14.11.2017. godine; (4) Društvo je obveznik izrade konsolidovanih finansijskih izveštaja. Mišljenje revizora za konsolidovane finansijske izveštaje je u potpunosti jednako misljenju revizora za pojedinacne finansijske izvestaje za 2016. godinu.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiDividenda za 2016. godinu iznosi RSD 740,00 bruto po akciji i isplaćuje se 14.11.2017. godine.
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115 e/5; tel. 011/3530-900, fax. 011/311-6974; e mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mladen Simović, direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Gordana Lisov, direktor za finansije____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Mladen Simović, direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD