verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.galenikabroker.co.rs

Datum podnošenja Informatora berzi28.06.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora27.04.2017.SIMBOL: FITO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaoca“GALENIKA-FITOFARMACIJA“ AD za proizvodnju hemikalija za poljoprivredu. Beograd - Zemun
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaBatajnički drum  b.b.
Zemun
Republika Srbija
Web adresawww.fitofarmacija.rs
Datum osnivanja21.09.1999.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 307/2005 od 27.01.2005. - Agencija za privredne registre
Matični broj07725531
PIB - poreski identifikacioni broj100001046
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Societe Generale bank Beograd275-0000220010540-72
Vojvođanska banka. Novi Sad355-0000001003226-69
Šifra delatnosti02020
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Ime i prezime direktoraDragan Nenadović
Ime i prezime osobe za kontaktLidija Nikolić
Telefon3072-314
Faks3072-310
e-mailnikolic@fitofarmacija.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD "GALENIKA BROKER" A.D. Beograd-Zemun

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA3.683.0754.743.5865.294.418
Stalna imovina790.5861.362.2521.836.086
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja9.7957.0184.797
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva760.0701.335.1921.814.009
- Nekretnine postrojenja i oprema753.7081.329.0891.808.164
- Investicione nekretnine6.3626.1035.845
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani20.72120.04217.280
- Učešća u kapitalu15.27414.98812.571
- Ostali dugoročni finansijski plasmani5.4475.0544.709
Obrtna imovina2.882.9743.364.5273.436.092
- Zalihe1.131.6281.528.8121.451.528
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.751.3461.835.7151.984.564
- Potraživanja410.651433.636326.112
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak15.60640.3470
- Kratkoročni finansijski plasmani1.117.5851.255.6131.156.899
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina163.20163.901455.218
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja44.30342.21846.335
- Odlozena poreska sredstva9.51516.80722.240
Poslovna imovina3.683.0754.743.5865.294.418
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva137.623134.201158.282

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA3.683.0754.743.5865.294.418
Kapital3.440.6774.033.7364.598.169
- Osnovni kapital1.755.6001.755.6001.755.600
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve806.025844.133851.353
- Revalorizacione rezerve31.59430.12727.398
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti13.80316.2053
- Neraspoređen dobitak861.2611.420.0811.963.821
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze242.398709.850696.249
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze079.1220
- Dugoročni krediti079.1220
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze242.398630.728696.249
- Kratkoročne finansijske obaveze0262.033423.691
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja222.397247.342138.054
- Ostale kratkoročne obaveze2.262101.53586.105
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 11.83912.87718.847
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak5.9006.94129.552
Odložene poreske obaveze000
Vanbilansna pasiva137.623134.201158.282

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI2.767.9003.343.9793.464.530
- Prihodi od prodaje2.890.2323.077.2883.295.227
- Prihodi do aktiviranja učinaka005.048
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka4.042263.727184.084
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka130.6694.93424.685
- Ostali poslovni prihodi4.2957.8984.856
POSLOVNI RASHODI2.003.9462.531.1482.665.097
- Nabavna vrednost prodate robe372.830338.526464.775
- Troškovi materijala1.176.4221.538.5941.460.371
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi228.701349.087364.202
- Troškovi amortizacije i rezervisanja79.29787.70382.312
- Ostali poslovni rashodi146.696217.238293.437
POSLOVNI DOBITAK763.954812.831799.433
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi175.972250.141121.555
Finansijski rashodi76.20755.72234.432
Ostali prihodi205.366265.015413.324
Ostali rashodi252.554434.255457.283
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA816.531838.010842.597
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA816.531838.010842.597
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda55.20542.94288.598
Odloženi poreski rashod perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda8417.2935.432
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK762.167802.361759.431
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada100
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA5.912.7916.329.6486.865.936
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.788.6302.143.5812.065.217
Nematerijalna imovina4.5082.7681.624
Nekretnine , postrojenja i oprema1.767.4571.878.8441.857.816
Biološka sredstva1089888
Dugoročni finansijki plasmani16.557261.871205.689
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA24.64425.48625.480
OBRTNA IMOVINA4.099.5174.160.5814.775.239
Zalihe1.423.2561.558.6011.820.429
Potraživanja po osnovu prodaje517.212480.441361.091
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja8.1074.7935.681
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani1.817.6151.779.5622.248.719
Gotovinski ekvivalent i gotovina267.022278.684259.139
Porez na dodatu vrednost57.10654.72576.486
Aktivna vremenska razgraničenja9.1993.7753.694
VANBILANSNA AKTIVA279.922413.092184.102

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA5.912.7916.329.6486.865.936
KAPITAL5.154.9525.818.2626.507.938
Osnovni kapital1.755.6003.511.2003.511.200
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve851.353833.560876.757
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme27.37825.72225.092
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata332
Nerasporedjeni dobitak2.520.6241.447.7832.094.891
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE000
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE757.839511.386357.998
Kratkoročne finansijske obaveze346.00000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije22.7534.3525.441
Obaveze iz poslovanja258.719373.939228.621
Ostale kratkoročne obaveze103.16196.267107.380
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost41449553
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine8.17518.90413.147
Pasivna vremenska razgraničenja18.99017.4752.856
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA279.922413.092184.102

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI3.665.2353.833.6603.957.955
Prihodi od prodaje roba499.833493.834537.432
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.139.3523.310.9603.374.547
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.2.6122.17518.843
Drugi poslovni prihodi23.43826.69127.133
POSLOVNI RASHODI2.859.1852.953.3632.945.182
Nabavna vrednsot prodate robe441.904426.906451.506
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe7.1156.3434.755
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga47.610168.77276.840
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga119.71421.70221.589
Troškovi materijala1.510.5931.750.0301.632.650
Troškovi goriva i energije33.12731.79233.475
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi364.614392.627417.642
Troškovi proizvodnih usluga296.631351.103311.968
Troškovi amortizacije78.21073.94981.113
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi69.11780.36976.834
POSLOVNI DOBITAK806.050880.2971.012.773
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI230.978108.658101.838
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi1.64315194
Prihodi od kamata58.22759.14535.728
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule171.10849.36266.016
FINANSIJSKI RASHODI37.39747.17829.914
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi009.487
Rashodi kamata11.6569.1437
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule25.74138.03520.420
DOBITAK IZ FINANSIRANJA193.58161.48071.924
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA339.475458.534467.903
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA495.203438.303555.872
OSTALI PRIHODI10.73819.53317.788
OSTALI RASHODI13.28521.22811.847
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA841.356960.3131.002.669
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA841.356960.3131.002.669
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda86.33797.205101.787
Odloženi poreski rashodi perioda006
Odloženi poreski prihodi perioda2.4048420
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK757.423863.950900.876
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji110
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Pogon FitofarmacijeZemun. Batajnički drum bb5.5495.3620056
Hladnjača za zamrznuto voćeArilje569012903

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaZemun. Batajnički drum bbadministrativni poslovi1.35684
Poslovno trgovinski centarZemun. Masarikov trg 8aadministrativni prostor7600
Poslovni prostorRuma. Industrijska zonaskladištenje, administrativni prostor5.4041
Poslovni prostorSremska Mitrovica. Stari radinački putskladištenje, administrativni prostor1.5803
Poslovni prostorNovi Sad. Narodnog fronta 73administrativni prostor1294

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Zemun. Batajnički drum bbGrađevinsko zemljište3,7
Sremska Mitrovica. Stari radinački putPoljoprivredno zemljište4,36
AriljePoljoprivredno zemljište0,22
Zemun. Masarikov trg 8aGrađevinsko zemljište0,05
Sremska Mitrovica. Stari radinački putGrađevinsko zemljište0,62
AriljeGrađevinsko zemljište0,95
Ruma. Industrijska zonaGrađevinsko zemljište7,65
UgrinovciPoljoprivredno zemljište386,07
BečmenPoljoprivredno zemljište269,34
VrbasPoljoprivredno zemljište339,65

12. Realni tereti na imovini

Nema realnih tereta na imovinu

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija2.640.000
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvidacione odnosno stečajne mase
ISIN brojRSFITOE21521
Nominalna vrednost hartije1.330
Obračunska vrednost akcije2.465,1
Datum isplate dividende05.09.2016.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period68
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je izračunata u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd - ukupan kapital se deli ukupnim brojem akcija izdavaoca:6.507.938.000 / 2.640.000 = 2.465,1
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluENVI PACK DOO, Beograd-Zemun - 100%; GALENIKA BROKER AD. Beograd-Zemun - 32.16%; GALENIKA - FITOFARMACIJA zastupanje i trgovina d.o.o. Ljubljana - 100%. HOLDING GALENIKA d.o.o., Beograd-Zemun - 100%
Naziv ovlašćenog revizoraUHY REVIZIJA d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPo našem mišljenju priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Privrednog društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Revidirani finansijski izveštaji se razlikuju od ranije objavljenih izveštaja za statističke potrebe (Informator objavljen 13.03.2017. godine).
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiMožete pronaći na internet stranici: www.fitofarmacija.rs u delu Za investitore / Korporativno upravljanje / Opšta akta Društva
Podaci o korporativnom agentuBrokersko-dilersko društvo “GALENIKA BROKER” A.D. Beograd-Zemun, Masarikov trg 8a tel:011/3162-260-3161-666. 3076-046. tel/fax: 011/2196-572; e-mail: company@galenikabroker.co.rs; web-site: http://www.galenikabroker.co.rs/ Osoba za kontakt: Mićun Pejović

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slavica Peković. Izvršni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Lidija Nikolić. Sekretar Društva____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Slavica Peković. Izvršni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD "GALENIKA BROKER" A.D. Beograd-Zemun