verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.wisebroker.rs

Datum podnošenja Informatora berzi21.04.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora31.03.2017.SIMBOL: JESV1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaJEDINSTVO A.D. SEVOJNO
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaPrvomajska  bb
Sevojno
Republika Srbija
Web adresawww.mppjedinstvo.co.rs
Datum osnivanja19.06.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 21483 od 19.08.2005. godine
Matični broj07188307
PIB - poreski identifikacioni broj102136136
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa a.d. Beograd160-7204-95
Šifra delatnosti04399
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali nepomenuti specifični građevinski radovi
Ime i prezime direktoraMića Mićić
Ime i prezime osobe za kontaktAna Pejčić
Telefon011/2370-145
Faks011/2379-552
e-mailofficebg@mppjedinstvo.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD WISE Broker a.d. Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA5.066.1494.696.2456.080.822
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA965.6671.191.8701.933.240
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema818.966734.664737.670
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani146.701457.2061.195.570
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA11.55616.98318.008
OBRTNA IMOVINA4.088.9263.487.3924.129.574
Zalihe554.686590.890522.638
Potraživanja po osnovu prodaje1.887.5081.570.7262.040.065
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja13.80954.45588.120
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani1.073.6631.073.505601.276
Gotovinski ekvivalent i gotovina559.260197.816213.821
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja00663.654
VANBILANSNA AKTIVA2.519.3142.874.7523.697.166

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA5.066.1494.696.2456.080.822
KAPITAL2.369.6032.429.4422.516.907
Osnovni kapital708.706708.706708.706
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije8.5028.5028.502
Rezerve20.82520.82520.825
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.3602.3632.802
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak1.646.2141.706.0501.793.076
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE24.515504.442776.630
Dugoročna rezervisanja5.1295.77512.995
Dugoročne obaveze19.386498.667763.635
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE2.672.0311.762.3612.787.285
Kratkoročne finansijske obaveze888.161420.136972.605
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.106.122682.580639.496
Obaveze iz poslovanja622.078605.8051.121.074
Ostale kratkoročne obaveze52.71452.16743.454
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1.1481839.485
Pasivna vremenska razgraničenja1.8081.4901.171
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA2.519.3142.874.7523.697.166

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI4.756.8583.785.9715.348.539
Prihodi od prodaje roba272.270567.317643.995
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga4.468.9803.203.5374.693.791
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi15.60815.11710.753
POSLOVNI RASHODI4.531.2303.639.3815.145.685
Nabavna vrednsot prodate robe178.336306.512257.314
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe13.5334.6399.032
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala1.287.712977.1721.319.494
Troškovi goriva i energije160.499182.510210.574
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi633.615630.255610.358
Troškovi proizvodnih usluga2.049.0931.345.3732.533.940
Troškovi amortizacije156.245122.799124.604
Troškovi dugoročnih rezervisanja3.0003.0003.292
Nematerijalni troškovi76.26376.39995.141
POSLOVNI DOBITAK225.628146.590202.854
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI163.402115.33759.094
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi024.7887.445
Prihodi od kamata24.90441.17516.196
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule138.49849.37435.453
FINANSIJSKI RASHODI79.82894.31060.850
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata39.50251.28536.907
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule40.32643.02523.943
DOBITAK IZ FINANSIRANJA83.57421.0270
GUBITAK IZ FINANSIRANJA001.756
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA73.7174.4357.481
OSTALI PRIHODI74.81413.35427.174
OSTALI RASHODI29.14916.95135.013
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA281.150159.585185.778
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA84400
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA281.994159.585185.778
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda43.10517.25530.749
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda5.2055.427104
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK244.094147.757155.133
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji110
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaSevojno0096600
Hala ISevojno03.323000
Hala IISevojno03.546000
Hala IIISevojno2.2540000
Aneks hale II i IIISevojno0046800
KotlarnicaSevojno8200000
MagacinSevojno0268000
PortirnicaSevojno000250
Skladište bocaSevojno0126000
PerionicaSevojno0001200

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Kuća 1/26Šekspirova, Beogradkancelarije114-
Poslovni prostorBeogradposlovni prostor1.112-
Industrijska halaBeogradposlovni prostor1.030-
StanoviBeograd1.157-
Kuće za odmor radnikaZlatiborodmor radnika400-
Zgrada građevinske industrijeUžicekancelarije607-
Upravna zgradaUžicekancelarije2.239-
HalaUžiceproizvodnja7.454-
PortirnicaUžicekancelarija14-
Aneksi halaUžice134-
PredionicaUžice7.528-
PortirnicaUžice67-
MagacinUžiceskladištenje549-
Bravarska radionicaUžiceproizvodnja377-
Proizvodne haleUžiceproizvodnja754-
Trafo stanicaUžiceproizvodnja43-
Kompresorska stanicaUžiceproizvodnja70-
Proizvodne haleUžiceproizvodnja6.553-
Kuća za smeštaj radnikaUžice72-
Poslovno - stambeni objektiSevojno440-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Sevojnoneplodno zemljište3,48
Užicegrađevinska parcela1,05
Zlatiborneplodno zemljište0,02
Užiceneplodno zemljište1,08

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija304.719
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne mase i sva druga prava u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSJESVE87017
Nominalna vrednost hartije1.500
Obračunska vrednost akcije8.259,76
Datum isplate dividende16.12.2016.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period180
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, na osnovu bilansnih podataka na dan 31.12.2016. godine i iznosi 8.259,76 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniIzdavalac nije izdavao hartije od vrednosti u tekućoj poslovnoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSve akcije Izdavaoca su slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaIzdavalac nije poslovao sa gubitkom u prethodnoj poslovnoj godini
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluAuto kuća Raketa - 69,81%, Jedinstvo Metalogradnja - 52,83%, Novi Put Plus - 100,00%, Novi Pazar-Put - 22,70%, Užice gas - 70,00%, Zlatibor gas - 100,00%, Eurotex Beograd - 100,00%, MPP Jedinstvo d.o.o. Podgorica - 100,00%, Jedinstvo inženjering Moskva d.o.o. - 95,00%, Metaling Eko d.o.o. Smederevo - 100%, Feniks ICC Ljubljana - 25%, Jedinstvo d.o.o. Turnišče Slovenija – 100%, Jedinstvo – Livnica “Požega” Požega d.o.o. - 100%, Jedinstvo Zubin potok – 100%, Jedinstvo BH doo – 100%, Tehnogrup Beograd - 25,00%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1) Internim aktom društva kao dan dividende za 2015. godinu je utvrden 31.12.2015. godine. 2) Podaci u informatoru poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2016. godinu. Revizija finansijskih izveštaja je u toku. Finansijski izveštaji za 2016. godinu odobreni su od strane Odbora direktora i predati su Agenciji za privredne registre za statisticke potrebe u zakonskom roku. Redovni finansijski izveštaji ce biti predati APR nakon održavanja skupštine, u zakonskom roku. 3) Dividenda za 2015. godinu isplaćena je u neto iznosu od 180 dinara, zaključno sa 16.12.2016. godine. 4) Ponudom za preuzimanje akcija u 2016. godini i potom prinudnim otkupom Izdavalac je zajedno sa licem sa kojim je zajednički delovao postao 100% vlasnik društva Novi Pazar-Put ad.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanjeIzdavalac nema finansijskih instrumenata koji su rezervisani za buduća izdavanja
Politika dividendiIzdavalac nema usvojenu politiku dividendi, ali poslednjih godina se redovno isplaćuje dividenda.
Podaci o korporativnom agentuBrokersko - dilersko društvo WISE Broker a.d. Beograd, Adresa: Takovska 23-25, Beograd Tel: 011/3330-500, fax: 011/3330-502, e-mail: jelena.mastelica@wisebroker.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mića Mićić, direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mića Mićić, direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Mića Mićić, direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD WISE Broker a.d. Beograd