verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.kombank.com/srp/tekst.asp?id=159

Datum podnošenja Informatora berzi07.08.2006.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora31.03.2017.SIMBOL: KMBN, KMBNPB1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaSvetog Save  14
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.kombank.com
Datum osnivanja12.04.1995.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 10156/2005
Matični broj07737068
PIB - poreski identifikacioni broj100001931
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NARODNA BANKA SRBIJE908-20501-70
Šifra delatnosti06419
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstalo monetarno posredovanje
Ime i prezime direktoraAlexander Picker, Predsednik IO
Ime i prezime osobe za kontaktVladimir Marević, Aleksandra Jelača
Telefon011/333-90-43, 333-90-30
Faks011/344-13-35, 333-9157
e-mailposta@kombank.com, brokeri@kombank.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeGrupu Komercijalne banke AD Beograd čine: Komercijalna banka AD Beograd - kao matična banka; Komercijalna banka AD Budva – kao članica Grupe; Komercijalna banka AD Banja Luka – kao članica Grupe; Društvo za upravljanje investicionim fondovima KOMBANK INVEST AD Beograd – kao članica Grupe.
Naziv korporativnog agentaKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD Odeljenje za brokersko dilerske poslove

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA275.488.718324.187.773363.654.366
Gotovina i gotovinski ekvivalenti17.228.97040.514.18041.137.794
Opozivi depoziti i krediti55.260.71143.053.50253.395.120
Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja1.187.5731.547.3422.788.176
Dati krediti i depoziti155.719.207177.106.865184.004.121
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)25.637.97241.347.71957.001.465
Udeli (učešća)5.823.5835.917.0336.054.110
Ostali plasmani2.187.5333.227.8962.929.218
Nematerijalna ulaganja555.415600.438537.445
Osnovna sredstva i investicione nekretnine7.530.2717.416.8468.386.224
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja101.04078.76371.630
Odložena poreska sredstva04.8960
Ostala sredstva4.256.4433.372.2937.349.063
Gubitak iznad visine kapitala000


3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA275.488.718324.187.773363.654.366
Transakcioni depoziti31.456.57540.336.77653.217.378
Ostali depoziti174.666.705195.183.968202.380.166
Primljeni krediti1.603.761637.2641.619.990
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti000
Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata205.079188.910255.888
Rezervisanja2.135.4362.331.760765.132
Obaveze za poreze39.73721.79921.616
Obaveze iz dobiti172.19785.114150.124
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
Odložene poreske obaveze17.036010.156
Ostale obaveze20.916.62625.535.62240.271.698
UKUPNE OBAVEZE231.213.152264.321.213298.692.148
Kapital28.462.55340.034.55040.034.550
Rezerve iz dobiti11.635.44014.785.44016.635.440
Revalorizacione rezerve689.620867.7741.791.268
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju63.9407.016187.011
Dobitak3.551.8934.185.8126.687.971
Gubitak do nivoa kapitala000
UKUPNO KAPITAL44.275.56659.866.56064.962.218
VANBILANSNE POZICIJE183.524.897204.642.280224.949.026
Poslovi u ime i za račun trećih lica4.332.7645.013.7215.402.256
Preuzete buduće obaveze36.215.84242.452.65830.829.366
Primljena jemstva za obaveze000
Derivati261.60200
Druge vanbilansne pozicije142.714.689157.175.901188.717.404

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
Prihodi od kamata18.036.32120.130.88022.034.807
Rashodi od kamata8.182.9539.220.5649.094.536
Dobitak po osnovu kamata9.853.36810.910.31612.940.271
Gubitak po osnovu kamata000
Prihodi od naknada i provizija5.051.4455.334.9145.493.211
Rashodi od naknada i provizija628.046780.448928.063
Dobitak po osnovu naknada i provizija4.423.3994.554.4664.565.148
Gubitak po osnovu naknada i provizija000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha077616.340
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha19.11000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju1.25483.9471.738
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća000
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća000
Neto dobitak po osnovu prodaje udela (učešća)000
Neto gubitak po osnovu prodaje udela (učešća)000
Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana000
Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana000
Neto prihodi od kursnih razlika000
Neto rashodi od kursnih razlika27.8288.041.381957.618
Prihod od dividendi i učešća7.9972.251391.724
Ostali poslovni prihodi191.207241.022337.919
Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja000
Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja1.335.4611.444.2992.866.578
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi3.925.0854.186.3464.258.109
Troškovi amortizacije672.099752.356792.648
Operativni i ostali poslovni rashodi4.420.9064.933.0055.519.630
Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza13.180.92517.989.4936.945.903
Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza13.305.5959.852.2226.216.085
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA3.952.0664.572.6624.588.375
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA000
Neto dobici poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubici poslovanja koje se obustavlja000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK PRE OPOREZIVANJA3.952.0664.572.6624.588.375
REZULTAT PERIODA – GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobit426.027472.4480
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza11.57832.88587.950
Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza23.93710.9530
DOBITAK3.513.6804.122.1464.676.325
GUBITAK000
Zarada po akciji (u dinarima bez para)000
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)399469468
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)257290242

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA406.261.524393.439.874400.017.469
Gotovina i sredstva kod centralne banke68.547.38963.523.71555.153.209
Založena finansijska sredstva000
Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju121.634851.056242.920
Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju95.481.249128.756.408136.123.853
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća51.44200
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija34.737.60516.844.00040.601.413
Krediti i potraživanja od komitenata185.377.035162.742.565150.411.409
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika000
Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika000
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate000
Investicije u zavisna društva5.480.8885.480.8882.611.859
Nematerijalna ulaganja405.774216.830362.507
Nekretnine, postrojenja i oprema6.329.0776.139.5725.856.458
Investicione nekretnine2.581.1442.744.0262.217.816
Tekuća poreska sredstva73.83537.0170
Odložena poreska sredstva000
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja84.22763.314183.170
Ostala sredstva6.990.2256.040.4836.252.855


6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA406.261.524393.439.874400.017.469
Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju000
Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika000
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci23.743.01817.159.3177.834.962
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima301.954.911300.005.903322.621.360
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika000
Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva000
Subordinirane obaveze6.036.6806.077.9626.178.390
Rezervisanja1.640.5952.109.0201.787.294
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
Tekuće poreske obaveze000
Odložene poreske obaveze150.407329.25823.592
Ostale obaveze3.189.1094.920.3686.147.569
UKUPNE OBAVEZE336.714.720330.601.828344.593.167
Akcijski kapital40.034.55040.034.55040.034.550
Sopstvene akcije000
Dobitak6.755.855179.550349.698
Gubitak06.061.3588.063.183
Rezerve22.756.39928.685.30423.103.237
Nerealizovani gubici000
Učešće bez prava kontrole000
UKUPNO KAPITAL69.546.80462.838.04655.424.302
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
Prihodi od kamata21.224.37919.094.58216.689.075
Rashodi od kamata7.925.7935.326.5003.226.341
Neto prihod po osnovu kamata13.298.58613.768.08213.462.734
Neto rashod po osnovu kamata000
Prihodi od naknada i provizija5.677.0406.004.1066.252.370
Rashodi naknada i provizija959.2831.104.1591.435.056
Neto prihod po osnovu naknada i provizija4.717.7574.899.9474.817.314
Neto rashod po osnovu naknada i provizija000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju6.0763.18670.478
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju000
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika000
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju51.282069.062
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju08.6640
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule000
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule205.94313.4399.282
Neto dobitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate005.143
Neto gubitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate000
Ostali poslovni prihodi569.191460.419573.235
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki000
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki2.725.38913.008.52614.907.539
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD15.711.5606.101.0054.081.145
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD000
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi4.211.4894.121.5904.498.212
Troškovi amortizacije844.632797.401666.025
Ostali rashodi5.897.8507.357.8997.294.544
DOBITAK PRE OPOREZIVANjA4.757.58900
GUBITAK PRE OPOREZIVANjA06.175.8858.377.636
Porez na dobitak000
Dobitak po osnovu odloženih poreza47.547114.554314.453
Gubitak po osnovu odloženih poreza19.559270
DOBITAK NAKON OPOREZIVANjA4.785.57700
GUBITAK NAKON OPOREZIVANjA06.061.3588.063.183
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK4.785.57700
REZULTAT PERIODA - GUBITAK06.061.3588.063.183
Dobitak koji pripada matičnom entitetu000
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole000
Gubitak koji pripada matičnom entitetu000
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)000

8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
------

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKER Srbija i R Crna GoraUkupna kvadratura nepokretnosti na dan 31.12.2016 godine iznosi 1.131.740,75 m2, od čega Banka ima: pravo svojine na 1.071.780,40 m2 u RS i 8.971.74 m2 u RCG, pravo korišćenja na 305,55 m2 u RS, pravo državine na 1.385,6 m2 u RS, pravo svojine sa zajedničkim udelom na 75,87 m2 u RS. U postupku uknjižavanja je 49.038,59 m2, a 183 m2 se vode kao nepokretnost sa spornim statusom.1.131.740,650
NEPOKRETNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVNIH AKTIVNOSTITeritorija R. Srbije - 64 objektaPravo svojine - 40.067,16m2; Nepravosnažno rešenje - 231,08m2; Pravo državine - 442,65m2;Pravo korišćrnja - 75,55 m2; U postupku uknjižavanja - 366,78m2; Nije uknjiženo - 403,6m241.586,820
STANOVI KOJI ČINE POSLOVNU IMOVINU BANKETeritorija R. Crne Gore - 1 objektaPravo svojine - 83,0683,060
INVESTICIONE NEKRETNINETeritorija R. Srbije - 15 nepokretnosti; Teritorija R. Crne Gore - 1 objekatPravo svojine - 77.746,82 m2 u R.Srbija i 207 u R.CG; Nije uknjiženo pravo - 823,00 m2;78.776,820
NEKRETNINE NAMENJENE PRODAJITeritorija R. Srbije - 8 objekata; Teritorija R.Crne Gore - 2 objektaPravo svojine u R.Srbiji - 1.841,26 m2 i u R.CG. - 690,00m2; Pravo državine - 860m2;Pravo svojine sa zajedničkim udelom - 75,87m23.467,130
MATERIJALNE VREDNOSTI STEČENE NAPLATOM POTRAŽIVANJATeritorija R. Srbije - 67 nepokretnosti; Teritorija R. Crne Gore -6 nepokretnostiPravo svojine u R.Srbiji - 952.042,1 m2 i u RCG - 8.074,74; Nije uknjiženo pravo - 3.037,00m2; Nepravosnažno rešenje - 44.177,13; Pravo državine - 82,95 m2;Pravo korišćenja - 230m21.007.643,820
NEKRETNINE SA SPORNIM STATUSOMTeritorija R.Srbija183-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
FILIJALA BEOGRAD-010
EKSPOZITURA 27. MARTA 727 MARTA 706
EKSPOZITURA AERODROM BEOGRADAERODROM BEOGRAD04
EKSPOZITURA AKADEMIJA NAUKAKNEZ MIHAJLOVA 3502
EKSPOZITURA ANDRE NIKOLIĆA 3ANDRE NIKOLIĆA 305
EKSPOZITURA BANJICAPAUNOVA 9014
EKSPOZITURA BARAJEVOSVETOSAVSKA 20012
EKSPOZITURA BATAJNICAM. ZORANA RADOSAVLJEVIĆA 252013
EKSPOZITURA BEŽANIJSKA KOSA ILJUBINKE BOBIĆ 1402
EKSPOZITURA BEŽANIJSKA KOSA IIPARTIZANSKE AVIJACIJE 4 A013
EKSPOZITURA BIRČANINOVABIRČANINOVA 3409
EKSPOZITURA BLAGOJA PAROVIĆABLAGOJA PAROVIĆA 25 A06
EKSPOZITURA BORČABRATSTVA I JEDINSTVA 105 A010
EKSPOZITURA BRANKOVABRANKOVA 3404
EKSPOZITURA BUL. MIHAJLA PUPINABUL.MIHAJLA PUPINA 16507
EKSPOZITURA BUL. MIHAJLA PUPINABUL.MIHAJLA PUPINA 2/SIV I 203
EKSPOZITURA BUL. ZORANA ĐINĐIĆABULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 10403
EKSPOZITURA BUL. ZORANA ĐINĐIĆABULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 45 A012
EKSPOZITURA CARA DUŠANACARA DUŠANA 62-6409
EKSPOZITURA CVIJIĆEVACVIJIĆEVA 93 A05
EKSPOZITURA DELTA CITYJURIJA GAGARINA 16012
EKSPOZITURA DESPOTA STEFANADESPOTA STEFANA 10702
EKSPOZITURA GOCE DELČEVAGOCE DELČEVA 36010
EKSPOZITURA INSTITUT VINČAMIKE ALASA BB01
EKSPOZITURA GROCKABULEVAR OSLOBOĐENJA 907
EKSPOZITURA JURIJA GAGARINA 36JURIJA GAGARINA 36015
EKSPOZITURA KNEZA MILOŠA 83KNEZA MILOŠA 8306
EKSPOZITURA KNEZA VIŠESLAVA 118KNEZA VIŠESLAVA 118014
EKSPOZITURA KOVAČICAJNA 5004
EKSPOZITURA KOVINJNA 2605
EKSPOZITURA KOZAČINSKOGKOZAČINSKOG 2011
EKSPOZITURA KRALJA PETRAKRALJA PETRA 19-21010
EKSPOZITURA LAZAREVACDIMITRIJA TUCOVIĆA 1013
EKSPOZITURA LEŠTANESMEDEREVSKI PUT 3G09
EKSPOZITURA LJERMONTOVALJERMONTOVA 12A07
EKSPOZITURA MAKEDONSKA 32MAKEDONSKA 3207
EKSPOZITURA MAKENZIJEVA 43MAKENZIJEVA 43018
EKSPOZITURA MARIJANE GREGORANMARIJANE GREGORAN 56010
EKSPOZITURA MILANA MILANKOVIĆA 136BMILANA MILANKOVIĆA 136B05
EKSPOZITURA MILJAKOVACĆELEBIĆKA 1105
EKSPOZITURA MIRIJEVORABLEOVA 19B05
EKSPOZITURA MLADENOVACKRALJA PETRA I 235-23014
EKSPOZITURA OBRENOVACVOJVODE MIŠIĆA 201012
EKSPOZITURA PANČEVOVOJVODE PETRA BOJOVIĆA 1010
EKSPOZITURA PETRA AMRTINOVIĆA 37PETRA MARTINOVIĆA 3706
EKSPOZITURA RUZVELTOVA 41-45RUZVELTOVA 41-45010
EKSPOZITURA SAVSKA 35SAVSKA 3504
EKSPOZITURA SERDAR JANKA VUKOTIĆA 1SERDAR JANKA VUKOTIĆA 1A07
EKSPOZITURA SMEDEREVO IKARAĐORĐEVA 30016
EKSPOZITURA SMEDEREVO IIKARAĐORĐEVA 3705
EKSPOZITURA SOPOTMILOSAVA VLAJIĆA 108
EKSPOZITURA SREMČICABEOGRADSKA 157 A07
EKSPOZITURA STARA PAZOVASVETOSAVSKA 209
EKSPOZITURA SVETOG SAVE 14SVETOG SAVE 14011
EKSPOZITURA SVETOGORSKA 42-44SVETOGORSKA 42-44011
EKSPOZITURA SVETOGORSKA IISVBETOGORSKA 42-4404
EKSPOZITURA TRG NIKOLE PAŠIĆA 2TRG NIKOLE PAŠIĆA 208
EKSPOZITURA TRG NIKOLE PAŠIĆA 7TRG NIKOLE PAŠIĆA 7016
EKSPOZITURA UMKA13. OKTOBAR 3704
EKSPOZITURA USTANIČKA 194USTANIČKA 19408
EKSPOZITURA 63USTANIČKA 63014
EKSPOZITURA VATROSLAVA JAGIĆA 1VATROSLAVA JAGIĆA 1018
EKSPOZITURA VIP ŠALTERMAKEDONSKA 2903
EKSPOZITURA VOJISLAVA ILIĆA 30VOJISLAVA ILIĆA 3004
EKSPOZITURA VOJVODE STEPE 101VOJVODE STEPE 101014
EKSPOZITURA VOJVODE ŠUPLJIKCA 51VOJVODE ŠUPLJIKCA 51012
EKSPOZITURA YU BIZNIS CENTARBUL.MIHAJLA PUPINA10 A013
EKSPOZITURA ZEMUN IIIMILANA UZELCA 23011
EKSPOZITURA ZEMUN IVRAJAČIĆEVA 206
EKSPOZITURA ŽELEZNIKTITOVA 207
FILIJALA BEOGRADUKUPNO0609
--00
FILIJALA ČAČAKSEDIŠTE017
EKSPOZITURA ČAČAK IGRADSKO ŠETALIŠTE 10-14013
EKSPOZITURA GORNJI MILANOVACKARAĐORĐEVA 505
EKSPOZITURA GUČAREPUBLIKE 6506
EKSPOZITURA IVANJICAMILINKA KUŠIĆA 906
EKSPOZITURA LUČANIBULEVAR JNA BB05
FILIJALA ČAČAKUKUPNO052
--00
FILIJALA JAGODINASEDIŠTE013
EKSPOZITURA ĆUPRIJAKARAĐORĐEVA 6705
EKSPOZITURA DESPOTOVACKRALJA MILANA 1105
EKSPOZITURA JAGODINAKNJEGINJE MILICE 1009
EKSPOZITURA PARAĆINTOME ŽIVANOVIĆA 503
EKSPOZITURA REKOVACKRALJA PETRA I 6303
ESPOZITURA SMEDEREVSKA PALANKAPRVOG SRPSKOG USTANKA 5704
EKSPOZITURA SVILAJNACUSTANIČKA 105
EKSPOZITURA VELIKA PLANAMILOŠA VELIKOG 7706
FILIJALA JAGODINAUKUPNO053
----
FILIJALA KIKINDASEDIŠTE06
EKSPOZITURA KIKINDABRAĆE TATIĆ 707
FILIJALA KIKINDAUKUPNO013
----
FILIJALA KOSOVSKA MITROVICASEDIŠTE09
EKSPOZITURA DRAGAŠDRAGAŠ02
EKSPOZITURA GRAČANICAGLAVNA BB08
EKSPOZITURA KOSOVKA MITROVICAKRALJA PETRA I 3306
EKSPOZITURA LEPOSAVIĆ24. NOVEMBRA 42A03
EKSPOZITURA RANILUGRANILUG03
EKSPOZITURA ŠILOVOSELO ŠILOVO04
EKSPOZITURA ŠTRPCEŠTRPCE BB04
EKSPOZITURA ZUBIN POTOKVOJVODE RADA BB03
EKSPOZITURA ZVEČANKRALJA MILUTINA 5202
FILIJALA KOSOVSKA MITROVICAUKUPNO044
----
FILIJALA KRAGUJEVACSEDIŠTE019
EKSPOZITURA ARANĐELOVACKNJAZA MILOŠA 17609
EKSPOZITURA ARANĐELOVAC IIKNEZA MIHAILA BB01
EKSPOZITURA BATOČINAKRALJA PETRA 6403
EKSPOZITURA KRAGUJEVACTRG SLOBODE 302
EKSPOZITURA KRAGUJEVAC IISAVE KOVAČEVIĆA 1017
EKSPOZITURA KRAGUJEVAC IIIKNEZA MILOŠA 308
EKSPOZITURA LAPOVONJEGOŠEVA 1503
EKSPOZITURA TOPOLABUL.KRALJA ALEKSANDRA 2605
EKSPOZITURA KRAGUJEVACUKUPNO067
----
FILIJALA KRALJEVOSEDIŠTE011
EKSPOZITURA KRALJEVO IVOJVODE PUTNIKA 302
EKSPOZITURA KRALJEVO IIITRG SRPSKIH RATNIKA BB018
EKSPOZITURA VRNJAČKA BANJANEMANJINA 1106
FILIJALA KRALJEVOUKUPNO037
----
FILIJALA KRUŠEVACSEDIŠTE029
EKSPOZITURA ALEKSANDROVAC29. NOVEMBRA 9805
EKSPOZITURA BRUSKRALJA PETRA I BB06
EKSPOZITURA ĆIĆEVACKARAĐORĐEVA 9604
EKSPOZITURA KRUŠEVAC IGAZIMESTANSKA 3006
EKSPOZITURA RAŽANJPARTIZANSKA 7903
EKSPOZITURA KRUŠEVACTRG FONTANA 1024
EKSPOZITURA TRSTENIKVUKA KARADŽIĆA 4606
EKSPOZITURA VARVARINMARINA MARINOVIĆA03
FILIJALA KRUŠEVACUKUPNO086
----
FILIJALA LOZNICASEDIŠTE010
EKSPOZITURA BANJA KOVILJAČA IMARŠALA TITA BB02
EKSPOZITURA KRUPANJMAČKOV KAMEN 105
EKSPOZITURA LOZNICA IIGIMNAZIJSKA 1013
EKSPOZITURA MALI ZVORNIKKRALJA PETRA I03
FILIJALA LOZNICAUKUPNO033
----
FILIJALA NIŠSEDIŠTE031
EKSPOZITURA ALEKSINACDRAGČETA MILOVANOVIĆA 607
EKSPOZITURA BLACEKARAĐORĐEVA 4703
EKSPOZITURA KURŠUMLIJASVETE ANE 1005
EKSPOZITURA LEBANECARA DUŠANA 1205
EKSPOZITURA LESKOVACBUL.OSLOBOĐENJA 103010
EKSPOZITURA MEDVEĐAJABLANIČKA 6103
EKSPOZITURA MEROŠINACARA LAZARA 2903
EKSPOZITURA NIŠ INIKOLE PAŠIĆA 41016
EKSPOZITURA NIŠ IINADE TOMIĆ 1401
EKSPOZITURA NIŠ IIITRG KRALJA ALEKSANDRA 205
EKSPOZITURA NIŠ VEPISKOPSKA 3206
EKSPOZITURA PIROT IITRG OSLOBOĐENJA 15 A07
EKSPOZITURA PROKUPLJERATKA PAVLOVIĆA 1505
EKSPOZITURA SOKOBANJAALEKSE MARKIŠIĆA 1505
EKSPOZITURA VLASOTINCETRG OSLOBOĐENJA 603
EKSPOZITURA ŽITORAĐATOPLIČKIH HEROJA 5303
FILIJALA NIŠUKUPNO0118
----
FILIJALA NOVI PAZARSEDIŠTE013
EKSPOZITURA NOVI PAZAR IŠABANA KOČE 7105
EKSPOZITURA NOVI PAZAR IINJEGOŠEVA 107
EKSPOZITURA RAŠKANEMANJINA 1007
EKSPOZITURA SJENICAKRALJA PETRA BB04
EKSPOZITURA TUTINPEŠTERSKA 405
FILIJALA NOVI PAZARUKUPNO041
----
FILIJALA NOVI SADSEDIŠTE033
EKSPOZITURA BAČTRG DR ZORANA ĐINĐIĆA 104
EKSPOZITURA BAČKA PALANKA ITRG BRATSTVA I JEDINSTVA 30-3206
EKSPOZITURA BEČEJ IINOVOSADSKA 204
EKSPOZITURA FUTOGCARA LAZARA 704
EKSPOZITURA INĐIJAVOJVODE STEPE 1107
EKSPOZITURA NOVI SAD IKRALJA PETRA I 1105
EKSPOZITURA NOVI SAD IIILIJE OGNJANOVIĆA 24014
EKSPOZITURA NOVI SAD IIIBUL.OSLOBOĐENJA 60012
EKSPOZITURA IVLOŽIONIČKA 1005
EKSPOZITURA TEMERINNOVOSADSKA 37704
EKSPOZITURA VRBASMARŠALA TITA 4906
FILIJALA NOVI SADUKUPNO0104
----
FILIJALA POŽAREVACSEDIŠTE018
EKSPOZITURA GOLUBACGOLUBAČKI TRG 104
EKSPOZITURA KOSTOLACTRG BRATSTVA I JEDINSTVA 103
EKSPOZITURA KUČEVOSVETOG SAVE 8703
EKSPOZITURA PETROVAC NA MLAVISRPSKIH VLADARA 24005
EKSPOZITURA POŽAREVACMOŠE PIJADE 8014
EKSPOZITURA VELIKO GRADIŠTEKNEZA LAZARA 4705
EKSPOZITURA ŽAGUBICATRG JOVANA ŠERBANOVIĆA 104
EKSPOZITURA POŽAREVACUKUPNO056
----
FILIJALA SOMBORSEDIŠTE013
EKSPOZITURA APATINPETEFI ŠANDORA 204
EKSPOZITURA CRVENKAMOŠE PIJADE 6105
EKSPOZITURA KULALENJINOVA 1404
EKSPOZITURA ODŽACIKNEZ MIHAJLOVA 3705
EKSPOZITURA SOMBORSTAPARSKI PUT 14010
FILIJALA SOMBORUKUPNO041
----
FILIJALA SREMSKA MITROVICASEDIŠTE015
EKSPOZITURA RUMAPOSLOVNI CENTAR BB09
EKSPOZITURA SREMSKA MITROVICATRG ĆIRE MILEKIĆA2010
EKSPOZITURA ŠIDCARA DUŠANA 206
FILIJALA SREMSKA MITROVICAUKUPNO040
----
FILIJALA SUBOTICASEDIŠTE022
EKSPOZITURA BAČKA TOPOLAGLAVNA 905
EKSPOZITURA KANJIŽAGLAVNA ULICA 1607
EKSPOZITURA SENTAGLAVNI TRG 805
EKSPOZITURA SUBOTICA ISEGEDINSKIPUT 4502
EKSPOZITURA SUBOTICA IIIKORZO 10019
FILIJALA SUBOTICAUKUPNO060
----
FILIJALA ŠABACSEDIŠTE013
EKSPOZITURA BOGATIĆMIKE MITROVIĆA 205
EKSPOZITURA KOCELJEVANEMANJINA 9504
EKSPOZITURA PRNJAVORDR. ARČIBALDA RAJSA 1004
EKSPOZITURA ŠABACGOSPODAR JEVREMOVA 2010
EKSPOZITURA VLADIMIRCISVETOG SAVE BB04
FILIJALA ŠABACUKUPNO040
----
FILIJALA UŽICESEDIŠTE022
EKSPOZITURA ARILJESVETOG AHILIJA 2004
EKSPOZITURA BAJNA BAŠTAMILENKA TOPALOVIĆA 306
EKSPOZITURA KOSJERIĆKARAĐORĐEVA 4105
EKSPOZITURA NOVA VAROŠTRG OSLOBODILACA 105
EKSPOZITURA POŽEGANIKOLE PAŠIĆA 205
SKSPOZITURA PRIBOJMEŠE SELIMOVIĆA 108
EKSPOZITURA PRIJEPOLJEPOLIMSKA 2107
EKSPOZITURA UŽICE IDIMITRIJA TUCOVIĆA 16108
EKSPOZITURA UŽICE IIIPETRA ĆELOVIĆA 407
EKSPOZITURA ZLATIBORT.C.OBJ BRVNARA04
FILIJALA UŽICEUKUPNO081
----
FILIJALA VALJEVOSEDIŠTE012
EKSPOZITURA LAJKOVACVOJVODE MIŠIĆA 804
EKSPOZITURA LJIGVOJVODE MIŠIĆA BB03
EKSPOZITURA OSEČINAKARAĐORĐEVA 12305
EKSPOZITURA UBKRALJA PETRA I OSLOBODIOCA05
EKSPOZITURA VALJEVOGRADSKI TRG BB014
FILIJALA VALJEVOUKUPNO043
----
FILIJALA VRANJESEDIŠTE012
EKSPOZITURA BOSILEGRADGEORGI DIMITROVA 7403
EKSPOZITURA BUJANOVAC IIKARAĐORĐEV TRG BB05
EKSPOZITURA PREŠEVOSAVE KOVAČEVIĆA 207
EKSPOZITURA SURDULICA5. SEPTEMBRA BB05
EKSPOZITURA VLADIČIN HANSVETOSAVSKA 3505
EKSPOZITURA VRANJE IIKRALJA STEFANA PRVOVENČANOG 58013
FILIJALA VRANJEUKUPNO050
----
FILIJALA VRŠACSEDIŠTE07
EKSPOZITURA BELA CRKVA1 OKTOBRA 5005
EKSPOZITURA VRŠACTRG SVETOG TEODORA VRŠAČKOG 207
FILIJALA VRŠACUKUPNO019
----
FILIJALA ZAJEČARSEDIŠTE015
EKSPOZITURA BOLJEVACKRALJA ALEKSANDRA 20/204
EKSPOZITURA BOR IIZELENI BULEVAR 407
EKSPOZITURA KLADOVO22. SEPTEMBAR 1107
EKSPOZITURA KNJAŽEVACTRG OSLOBOĐENJA 1609
EKSPOZITURA MAJDANPEK28.MARTA 206
EKSPOZITURA NEGOTINTRG ĐORĐA STANOJEVIĆA 11/308
EKSPOZITURA ZAJEČARNIKOLE PAŠIĆA 25011
FILIJALA ZAJEČARUKUPNO067
----
FILIJALA ZRENJANINSEDIŠTE010
EKSPOZITURA ZRENJANIN IBEOGRADSKA BB01
EKSPOZITURA ZRENJANIN IITRG SLOBODE 5014
EKSPOZITURA ŽITIŠTECARA DUŠANA 1504
FILIJALA ZRENJANINUKUPNO029
----
Ukupno zaposlenih po filijalama01.783
Ukupno zaposlenih po sektorima01.075
Ukupno zaposlenih na teritoriji republike srbije na dan 31.12.2016 godine02.858

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Novi Pazar, Njegoševa 10,02

12. Realni tereti na imovini

Banka nije svoju imovinu dala u zalogu poveriocima u cilju obezbeđenja urednog servisiranja svojih obaveza.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija16.817.956373.510
CFI kodESVUFREPNXAR
Vrsta i klasa hartijeREDOVNE AKCIJEPRIORITETNE AKCIJE
Prava iz akcija1. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Banke,2. pravo učešća u radu Skupštine Banke, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom,3. pravo glasa u Skupštini banke tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom, 4. pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,5. pravo učešća u raspodeli likvidaciong viška po likivdaciji Banke, a nakon isplate poverilaca i akcionara preferencijalnih akcija,6. pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,7. pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom,8. druga prava u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija.1. pravo na prioritetnu isplatu dividendi po godišnjim računima u skladu sa odlukama Skupštine Banke, s tim da dividenda ne može biti manja od kamate na štedne uloge oročene na 12 meseci,2. pravo preče kupovine akcija iz sledećih emisija srazmerno učešću u ukupnoj vrednosti prioritetnih akcija Banke;3. pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase Banke nakon isplate poverilaca u slučaju prestanka rada Banke;4. druga prava utvrđena zakonskim propisima, Ugovorom o osnivanju i Statutom Banke.
ISIN brojRSKOBBE16946RSKOBBE19692
Nominalna vrednost hartije1.0001.000
Obračunska vrednost akcije3.223,943.223,94
Datum isplate dividende... ...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period--
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaUkupan kapital (55.424.302.000) podeljen sa ukupnim brojem akcija (16.817.956 + 373.510 = 17.191.466). Na dan 31.12.2016. godine obračunska vrednost akcije iznosi 3.223,94 rsd.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluUČEŠĆE BANKE U KAPITALU DRUGIH PRAVNIH LICA(KOJA IMAJU NETO VREDNOST) U ZEMLJI NA DAN 31.12.2016: 1. KOMBANK INVEST AD Beograd – 100,00% 2. POLITIKA AD Beograd – 2,62% 3. TRŽIŠTE NOVCA AD Beograd – 0,54% 4. KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE AD BEOGRAD – 0,62% 5. BEOGRADSKA BERZA AD Beograd – 0,48% 6. JUBMES AD Beograd – 0,05% ** Procenat učešća u akcijskom kapitalu Kompanije Dunav osiguranje ado iznosi 0,62%, a procenat učešća u ukupnom osnovnom kapitalu Kompanije Dunav osiguranje ado iznosi 0,30%. (Osnovni kapital Kompanije Dunav osiguranje ado čini akcijski kapital 48,14% i društveni kapital koji nije iskazan u akcijama 51,86%). UČEŠĆE BANKE U KAPITALU DRUGIH PRAVNIH LICA U INOSTRANSTVU NA DAN 31.12.2016: 1. KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA – 100,00% 2. KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA – 99,99% 3. SWIFT BELGIJA 0,01%
Naziv ovlašćenog revizoraErnst & Young doo Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajIzvod iz Izveštaja nezavisnog revizora: "Po našem mišljenju, pojedinačni finansijski izveštaji prikazuju objektivno i istinito finansijsko stanje Banke na dan 31. decembar 2016 godine i rezultat njenog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštaja."
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Redovni godišnji finansijski izveštaji za 2016-u godinu odobreni su od strane Izvršnog odbora dana 22.03.2017 godine, usvojeni na sednici Upravnog odbora 24.03.2017 godine i u zakonom predviđenom roku biće podneti Skupštini akcionara na usvajanje.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiSkupština Komercijalne banke AD Beograd, na sednici održanoj dana 19.11.2014.godine, usvojila je Politiku dividendi. Politika dividendi objavljena je na sajtu Banke.
Podaci o korporativnom agentuKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD - ODELJENJE ZA BROKERSKO DILERSKE POSLOVE, Makedonska 29, Beograd

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slađana Jelić, zamenik predsednika IO; Alexander Picker, Predsednik IO


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Savo Petrović, izv. dir. za finansije i računovodstvo (odg. za finans. podatke)____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Slađana Jelić,zamenik predsednika IO; Alexander Picker, Predsednik IO
Potpis korporativnog agenta
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD Odeljenje za brokersko dilerske poslove