verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.dunavstockbroker.com

Datum podnošenja Informatora berzi06.07.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora27.03.2017.SIMBOL: PUUE1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo "Putevi" Užice
Pravni status izdavaocaaktivno privredno društvo
AdresaN.Pašića  38
31000 Užice
Srbija
Web adresawww.puteviuzice.com
Datum osnivanja01.01.1962.
Broj rešenja upisa u sudski registar1-250-00 Bd od 13.05.2005 godine
Matični broj07156332
PIB - poreski identifikacioni broj101614596
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa AD Beograd PJ Užice160-0000000007079-82
Vojvođanska banka AD355-1011236-95
Societe Generale banka Srbija275-0000220031515-03
Raiffeisen banka ad Beograd265-3020310003292-70
Unicredit bank Srbija170-30005738000-66
Šifra delatnosti04211
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaizgradnja puteva i autoputeva
Ime i prezime direktoraLeko Korićanac, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktZvonko Krejović.dipl.pravnik
Telefon031/512-655
Faks031/521-379
e-mailoffice@puteviuzice.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD "Dunav Stockbroker" a.d.

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA15.453.05410.490.563
Stalna imovina3.020.1362.552.191
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja37.65832.487
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva2.607.0662.163.459
- Nekretnine postrojenja i oprema2.607.0662.163.459
- Investicione nekretnine00
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani375.412356.245
- Učešća u kapitalu339.933340.224
- Ostali dugoročni finansijski plasmani35.47916.021
Obrtna imovina12.432.9187.916.650
- Zalihe6.263.0181.912.036
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja21.62223.033
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina6.148.2785.981.581
- Potraživanja4.089.7803.786.009
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak012.505
- Kratkoročni finansijski plasmani754.514863.011
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina163.828268.270
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja1.140.1561.051.786
- Odlozena poreska sredstva021.722
Poslovna imovina15.453.05410.490.563
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva1.850.4741.614.590

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA15.453.05410.490.563
Kapital1.613.6321.768.453
- Osnovni kapital642.600642.600
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve211.118211.118
- Revalorizacione rezerve18.01218.684
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti120120
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti244670
- Neraspoređen dobitak757.528912.103
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije15.50215.502
Dugoročna rezervisanja i obaveze13.837.4398.722.110
- Dugoročna rezervisanja25.32651.228
- Dugoročne obaveze913.599765.260
- Dugoročni krediti913.599765.260
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze12.898.5147.905.622
- Kratkoročne finansijske obaveze581.644458.002
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja11.258.5786.207.152
- Ostale kratkoročne obaveze843.217801.712
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 212.563438.756
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak2.5120
Odložene poreske obaveze1.9830
Vanbilansna pasiva1.850.4741.614.590

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI14.930.58425.264.087
- Prihodi od prodaje14.608.30625.239.175
- Prihodi do aktiviranja učinaka91.79215.468
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka210.93228.704
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka031.047
- Ostali poslovni prihodi19.55411.787
POSLOVNI RASHODI14.610.22424.720.499
- Nabavna vrednost prodate robe14.90857.469
- Troškovi materijala5.080.29110.713.149
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi4.464.1783.109.759
- Troškovi amortizacije i rezervisanja707.651667.459
- Ostali poslovni rashodi4.343.19610.172.663
POSLOVNI DOBITAK320.360543.588
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi178.96329.293
Finansijski rashodi794.907416.206
Ostali prihodi477.401136.865
Ostali rashodi163.546131.970
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA18.271161.570
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja1.29645.850
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA16.975115.720
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashod perioda00
Odloženi poreski prihodi perioda2.49823.703
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK19.473139.423
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA10.490.56315.184.37114.516.57116.866.268
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA2.552.1912.412.0412.115.7781.525.547
Nematerijalna imovina32.48727.11122.24417.632
Nekretnine , postrojenja i oprema2.163.4592.025.4081.740.5031.382.979
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani356.245359.522353.031124.936
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA21.72244.71300
OBRTNA IMOVINA7.916.65012.727.61712.400.79315.340.721
Zalihe1.935.0696.180.9406.105.9698.582.450
Potraživanja po osnovu prodaje3.482.5033.532.8512.680.0333.031.628
Potraživanja iz specifičnih poslova62.93562.934211.715467.847
Druga potraživanja253.076289.922761.680596.796
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani863.0111.337.6501.325.1111.424.681
Gotovinski ekvivalent i gotovina268.27086.864493.303179.807
Porez na dodatu vrednost178.2263.3864.10597.409
Aktivna vremenska razgraničenja873.5601.233.070818.877960.103
VANBILANSNA AKTIVA1.614.5901.019.379713.694674.033

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA10.490.56315.184.37114.516.57116.866.268
KAPITAL1.768.4531.257.7931.152.4691.218.593
Osnovni kapital642.600642.600642.600642.600
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije15.50215.50215.50215.502
Rezerve211.118211.118211.118211.118
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata18.804000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata670520.410642.196620.073
Nerasporedjeni dobitak912.103939.987956.4491.000.450
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE816.4881.586.540521.208127.524
Dugoročna rezervisanja51.22826.68732.60932.739
Dugoročne obaveze765.2601.559.853488.59994.785
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0024.92124.921
KRATKOROČNE OBAVEZE7.905.62212.340.03812.817.97315.495.230
Kratkoročne finansijske obaveze601.456396.848674.141601.695
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.831.7347.305.6706.971.2469.779.823
Obaveze iz poslovanja1.980.9191.692.1101.901.0762.018.946
Ostale kratkoročne obaveze3.051.5002.733.0133.192.2882.926.173
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost227.269154.20729.32730.191
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine169.92058.19044.19066.222
Pasivna vremenska razgraničenja42.82405.70572.180
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA1.614.5901.019.379713.694674.033

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI25.250.9627.649.1379.641.21112.667.675
Prihodi od prodaje roba56.86272.62239.78166.013
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga25.182.3097.550.0329.577.65112.529.640
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi11.79126.48323.77972.022
POSLOVNI RASHODI24.707.3747.206.5379.294.69312.571.113
Nabavna vrednsot prodate robe57.46976.07455.57983.497
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe15.4684.8734.2191.979
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga28.704018.7690
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga31.04764.34000
Troškovi materijala10.426.3522.280.4843.515.4085.562.575
Troškovi goriva i energije286.797309.987239.081380.674
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi3.109.7591.880.8932.486.1411.912.678
Troškovi proizvodnih usluga9.936.6561.947.8292.416.4014.089.003
Troškovi amortizacije637.179500.822438.495363.594
Troškovi dugoročnih rezervisanja30.28006.849130
Nematerijalni troškovi236.007150.981159.727180.941
POSLOVNI DOBITAK543.588442.600346.51896.562
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI29.29358.401536.86855.656
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi74521.20583.66433.190
Prihodi od kamata2.6504.760444.6443.913
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule25.89832.4368.56018.553
FINANSIJSKI RASHODI416.206499.086298.653164.814
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi2.45215.7757352.131
Rashodi kamata194.619206.077236.034124.782
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule219.135277.23461.88437.901
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00238.2150
GUBITAK IZ FINANSIRANJA386.913440.6850109.158
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA33.1170144.938
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA27.223085.043176.091
OSTALI PRIHODI103.748140.63683.416462.676
OSTALI RASHODI104.747114.425475.677195.209
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA161.57028.126107.44383.718
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0015144
NETO GUBITAK POSLOVANJA45.8501.78200
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA115.72026.344107.45883.862
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda021.45221.36039.861
Odloženi poreski rashodi perioda0069.6340
Odloženi poreski prihodi perioda23.70322.99200
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK139.42327.88416.46444.001
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Zgrada direkcijeUžiceposlovni prostor1.124-
LaboratorijaMačkatproizvodni prostor117-
Upravna zgradaMačkatposlovni prostor45-
Centralni punkt za održavanjeMačkatposlovni.proizvodni i magacinski prostor2.448-
Zgrada menzeMačkatprostor za ishranu radnika320-
Zgrada stolarskog pogonaMačkatproizvodni prostor301-
Zgrada bravarskog pogonaMačkatproizvodni prostor220-
Objekat za pranje vozilaprostor za održavanje vozila92,4-
Boksovi za kamioneprostor za održavanje vozila216-
Magacinski prostorprostor za skladištenje materijala100-
Zgrada zidanaTerazije. Užiceposlovni prostor64-
Zgrada direkcijePrijepoljeposloovni prostor314-
Zgrada direkcijeKolovratposlovni prostor135-
Zgrada zidana na asfaltnoj baziPrijepoljeposlovni prostor200-
Zgrada zidana-drobilično postrojenjePrijepoljeposlovni prostor332-
Zgrada zidanaKolovrat.Prijepoljeposlovni prostor137-
RadionicaKolovrat.Prijepoljeprostor za održavanje vozila368-
Boksovi za skladištenje soliKolovratprostor za skladištenje soli300-
Magacin I garažeKolovratprostor za skladištenje materijala467-
ZgradeAdrani.Kraljevoposlovni.proizvodni i magacinski prostor7.365-
Pokretni kontejneri za gradilišterazne namene950-
Proizvodna hala i objektiKosjerić1.400-
Poslovni stanUžice, V. Marinkovića br 2057-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Mačkat.Čajetinaproizvodni pogon22,32
Bajina baštaproizvodni pogon5,9
Adrani.Kraljevoproizvodni pogon4,2
Pirotproizvodni pogon1,47
Prijepoljeproizvodni pogon4,6
Maglicproizvodni pogon16,26
Kosjerićproizvodni pogon2,67
Lajkovac-nepričavaproizvodni pogon1,54
Surduk, Užiceproizvodni pogon11,59

12. Realni tereti na imovini

KP 9288 KO UŽICE 768.095 EUR, KP 736/1, KP 736/2, KP 737/2 KO ADRANI 867.000 EUR, KP 12112, KP 12119, KP 12120, KP 12121, KP 12122, KP 12123, KP 12124, KP 12129, KP 12130, KP 12131, KP 12132, KP 12133 KO UŽICE 2.167.762 EUR

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija982.241
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcija sa pravom glasa, na ime
Prava iz akcijaučešće u odlučivanju.učešće u dividendi.učešće u stečajnoj masi
ISIN brojRSPUTUE84223
Nominalna vrednost hartije654,22
Obračunska vrednost akcije1.240,63
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja za 2016. godinu.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaiz neraspoređene dobiti
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluA.D. "Putevi" Požega 24.76% "Puteci Bijelo Polje" d.o.o. Crna Gora 100%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U informatoru su dati podaci za 2016. godinu iz izveštaja sastavljenih za statističke potrebe, koji su odobreni od strane Nadzornog odbora i predati Agenciji za privredne registre 28.02.2017. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuDunav Stockbroker a.d. Kolarčeva 7.Beograd Tel:3223-764 Fax:3223-763 e-mail:dunavstockbroker@dunavstokbroker.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Leko Korićanac, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Zvonko Krejović____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Leko Korićanac, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD "Dunav Stockbroker" a.d.