verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.eurofineks.rs

Datum podnošenja Informatora berzi06.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora11.05.2017.SIMBOL: VGAR1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaA.D. VAGAR za proizvodnju i servisiranje vaga
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaTemerinska  47
Novi Sad
Srbija
Web adresawww.vagarns.com
Datum osnivanja19.07.2005.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 13973/2005
Matični broj08044538
PIB - poreski identifikacioni broj101691619
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Hypo Alpe Adria Bank165-849-20
Šifra delatnosti02562
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaMašinska obrada metala
Ime i prezime direktoraMiloš Vlajkov
Ime i prezime osobe za kontaktSnežana Mitić
Telefon(021) 895 389, (021) 895 377
Faks(021) 895 377
e-mailracunovodstvo@vagarns.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaA.D. EURO FINEKS BROKER, Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA119.400126.716
Stalna imovina34.18534.960
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja00
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva34.18534.960
- Nekretnine postrojenja i oprema34.18534.960
- Investicione nekretnine00
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani00
- Učešća u kapitalu00
- Ostali dugoročni finansijski plasmani00
Obrtna imovina84.99191.394
- Zalihe26.46437.031
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina58.52754.363
- Potraživanja54.21449.820
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak00
- Kratkoročni finansijski plasmani00
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina1.3881.289
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja2.9253.254
- Odlozena poreska sredstva224362
Poslovna imovina119.400126.716
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva00

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA119.400126.716
Kapital66.72968.309
- Osnovni kapital63.35563.355
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve1.7241.802
- Revalorizacione rezerve00
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak1.6503.152
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze52.67158.407
- Dugoročna rezervisanja00
- Dugoročne obaveze19.33816.952
- Dugoročni krediti15.48412.097
- Ostale dugoročne obaveze3.8544.855
- Kratkoročne obaveze33.33341.455
- Kratkoročne finansijske obaveze00
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja31.18739.328
- Ostale kratkoročne obaveze1.5901.784
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 542322
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak1421
Odložene poreske obaveze00
Vanbilansna pasiva00

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI206.990179.285
- Prihodi od prodaje236.427171.750
- Prihodi do aktiviranja učinaka00
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka07.535
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka29.4370
- Ostali poslovni prihodi00
POSLOVNI RASHODI206.096176.673
- Nabavna vrednost prodate robe19.18717.918
- Troškovi materijala120.68383.058
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi39.92346.199
- Troškovi amortizacije i rezervisanja3.1133.135
- Ostali poslovni rashodi23.19026.363
POSLOVNI DOBITAK8942.612
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi2.829885
Finansijski rashodi3.9272.094
Ostali prihodi3.473810
Ostali rashodi2.113398
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.1561.815
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja427372
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.5832.187
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda307483
Odloženi poreski rashod perioda00
Odloženi poreski prihodi perioda281138
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK1.5571.842
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada2.3202.320
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA111.837111.028124.911
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA32.35530.18228.628
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema32.35530.18228.628
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani000
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA4345041.212
OBRTNA IMOVINA79.04880.34295.071
Zalihe27.19924.77534.126
Potraživanja po osnovu prodaje49.46844.69943.209
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja1.0581.1682.381
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani008.223
Gotovinski ekvivalent i gotovina1.1229.4287.132
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja2012720
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA111.837111.028124.911
KAPITAL68.61769.62871.978
Osnovni kapital66.08566.08566.085
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve1.8941.9231.986
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak6381.6203.907
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE15.87515.48828.413
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze15.87515.48828.413
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE27.34525.91224.520
Kratkoročne finansijske obaveze025.9120
Primljeni avansi, depoziti i kaucije10.412010.788
Obaveze iz poslovanja14.908011.736
Ostale kratkoročne obaveze1.68101.765
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost31400
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine17018
Pasivna vremenska razgraničenja130213
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI161.819212.849168.342
Prihodi od prodaje roba10.4352.5308.756
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga151.384210.319157.249
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00200
Drugi poslovni prihodi002.137
POSLOVNI RASHODI162.049198.224162.774
Nabavna vrednsot prodate robe11.1742.5639.341
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga001.822
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga5.0325.7260
Troškovi materijala64.00598.98667.586
Troškovi goriva i energije12.37013.62312.936
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi44.01846.64343.850
Troškovi proizvodnih usluga11.89814.29915.854
Troškovi amortizacije2.9552.5011.815
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi10.59713.88313.214
POSLOVNI DOBITAK014.6255.568
POSLOVNI GUBITAK23000
FINANSIJSKI PRIHODI1.547697389
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi420116118
Prihodi od kamata954662
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1.032535209
FINANSIJSKI RASHODI1.7771.083627
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi1745686
Rashodi kamata557432373
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.046595168
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA230386238
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0073
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA013.3611.941
OSTALI PRIHODI3.2401.501259
OSTALI RASHODI2.0011.065688
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA7791.3143.033
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA1252704
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA9041.5843.037
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda395395373
Odloženi poreski rashodi perioda0067
Odloženi poreski prihodi perioda72700
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK5811.2592.597
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji2100
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorNovi Sad, Temerinska 476970000
Poslovni prostorFutog, Uroša Predića 12.22900060
Montažni objekatNovi Sad, Novosadski sajam004000

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Servis VagaNovi Sad1.439-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Futog, Uroša Predića 1građevinsko zemljište0,4

12. Realni tereti na imovini

Nisu konstituisani realni tereti na imovini društva.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija27.308
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije na ime
Prava iz akcijaUpravljačke
ISIN brojRSVAGAE89718
Nominalna vrednost hartije2.420
Obračunska vrednost akcije2.636
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcije utvrđena je na taj način što je ukupan kapital po bilansu za 2016. godinupodeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaNije bilo gubitaka u poslovanju.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluDLM GROUP DOO FUTOG 25%.
Naziv ovlašćenog revizoraFINODIT preduzeće za reviziju d.o.o., Beograd, Ul. Imotska br. 1, Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje revizora dato je 10.04.2017. godine Mišljenje Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva AD VAGAR, NOVI SAD (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2016. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj društva AD VAGAR, NOVI SAD na dan 31. decembar 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Osnove za mišljenje Izvršili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa ovim standardima detaljnije su opisane u sekciji ovog izveštaja pod nazivom: Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja. Nezavisni smo od Društva u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe (IESBA kodeks) zajedno sa etičkim zahtevima koji se odnose na reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući, kao i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše mišljenje. Ključna revizijska pitanja Ključna revizijska pitanja jesu ona pitanja koja su, po našoj profesionalnoj proceni, od najveće važnosti u našoj reviziji finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izveštaja kao celine i pri formiranju našeg mišljenja o njima, ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima. Interne kontrole U toku obavljanja revizije utvrdili smo da Društvo nema formalno adekvatno postavljen sistem internih kontrola, koje treba da obezbede pouzdanost funkcionisanja sistema i svih informacija koje cirkulišu u njemu. Interne kontrole su proces postavljen od strane rukovodstva sa ciljem da se ostvari efektivnost i efikasnost poslovanja, usaglašenost sa zakonima, propisima i ostalom regulativom, da se sprovode politike rukovodstva, omogući očuvanje integriteta sredstava i pouzdanost finansijskog izveštavanja. Postavljanjem internih kontrola omogućava se prevencija nastanka greške ili zloupotrebe u okviru celokupnog poslovanja, pa i finansijskog izveštavanja. Takođe, dobro postavljene interne kontrole omogućavaju blagovremeno i ispravno evidentiranje svih poslovnih događaja čime se postiže potpunost, kvalitet i pouzdanost celokupnog sistema, kao i informacija u njemu. Pored navedenog, pojedinačni elementi računovodstvenog sistema za unos i obradu podataka nisu međusobno povezani i obezbeđeni automatskim kontrolama. Ova pitanja su diskutovana da licima zaduženim za upravljanje koja su pokazala razumevanje i spremnost da se uvedu interne kontrole koje bi omogućile adekvatno kontrolno okruženje i nadzor nad finansijskim informacijama i integralan informacioni sistem sa adekvatnim internim kontrolama. Vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme Nekretnine, postrojenja i oprema su u priloženim finansijskim izveštajima vrednovani u skladu sa osnovnim postupkom predviđenim MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za obračunatu amortizaciju. U postupku revizije utvrdili smo da Društvo u svojim poslovnim knjigama ima iskazano zemljište nad kojim ima pravo korišćenja, takođe ima iskazane građevinske objekte nad kojima je pokrenut potupak legalizacije koji do dana izdavanja ovog izveštaja nije rešen. Prethodno navedene činjenice su diskutovane sa licima zaduženim za upravljanje i oni su nam predočili njihovu strategiju po ovom pitanju. Imajući u vidu prethodno navedeno smatramo da će navedene aktivnosti imati za posledicu promene u imovinskom statusu. Skretanje pažnje Društvo nije reklasifikovalo deo dugoročnih obaveza koji dospeva do godinu dana na odgovarajuću poziciju kratkoročnih finansijskih obaveza što nije u skladu sa MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethnodno navedenom pitanju. Odgovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi. Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja i za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva. Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj revizije koji sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uverenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvek da pronađe materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko, pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u finansijskim izveštajima. Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe: - Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim izveštajima, nastale usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške usled kriminalne radnje je veći nego usled greške, jer kriminalna radnja može da uključuje falsifikovanje, namerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilaženje internih kontrola. - Stičemo razumevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih kontrola društva. - Procenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih procena od strane rukovodstva i sa njima povezanih obelodanjivanja. - Izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom stalnosti poslovanja od strane rukovodstva. Takođe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načela, obavezni smo da istaknemo u našem izveštaju pripadajuća obelodanjivanja u finansijskim izveštajima, ili, ako takva obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. - Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji predstavljaju nastale transakcije i događaje na način koji ispunjava fer prezentacju. - Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije. - Takođe obezbeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali odgovarajućih etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo sve odnose i činjenice koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, potrebne mere obezbeđenja nezavisnost. IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA, Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo bilo kakvo uveravanje po tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31. decembra 2016. godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da u tom procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim finansijskim izveštajima, ili našim saznanjima stečenim u postupku revizije, ili su na drugi način prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima materijalno značajnih pogrešnih iskaza u vezi sa informacijama obelodanjenim u Godišnjem izveštaju o poslovanju, o toj činjenici ćemo izvestiti. U vezi sa prethodno navedenim nemamo ništa da izvestimo, osim u delu na koji se odnosi skretanje pažnje vezano za reklasifikaciju obaveza. Angažovani partner u reviziji koja ima za posledicu ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Mr Zoran B. Ilić.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci iz ovog informatora za prethodnu izveštajnu godinu dati su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji za 2016. godinu, izveštaj revizora kao i Odluka o raspodeli dobiti iskazanu kroz finansijski izveštaj za 2016. godinu kao i neraspoređeni dobitak iz ranijih godina usvojeni su na skupštini akcionara koja je održana 13.04.2017. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuA.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd. Imotska br.1 Tel/fax: +381 11 30-98-180; +381 11 30-98-184. E-mail: office@eurofineks.rs Web site: www.eurofineks.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Miloš Vlajkov


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Miloš Vlajkov____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Miloš Vlajkov
Potpis korporativnog agenta
A.D. EURO FINEKS BROKER, Beograd