verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.ilirika.rs

Datum podnošenja Informatora berzi06.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora12.03.2018.SIMBOL: VRFT1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaDruštvo za fizičko, tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu i druge usluge Varnost-Fitep akcionarsko društvo Beograd
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaGundulićeva  8-10
Beograd-Zemun
Srbija
Web adresawww.varnost-fitep.rs
Datum osnivanja13.10.2003.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 2071/2005
Matični broj07026935
PIB - poreski identifikacioni broj100015322
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa a.d. Beograd160-925021-86
Šifra delatnosti08010
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaDelatnost privatnog obezbeđenja
Ime i prezime direktoraPredrag Krstić
Ime i prezime osobe za kontaktMiodrag Popović
Telefon011/261-7134
Faks011/ 2194-015
e-mailoffice@varnost-fitep.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaILIRIKA Investments a.d. Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA118.933118.013101.380
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA57.34954.83553.324
Nematerijalna imovina2.3452.4653.225
Nekretnine , postrojenja i oprema54.75152.15649.888
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani253214211
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA61.58463.17848.056
Zalihe2.5692.3632.854
Potraživanja po osnovu prodaje51.13855.42739.951
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja3.4723.567551
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani000
Gotovinski ekvivalent i gotovina2.9591673.781
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja1.4461.654919
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA118.933118.013101.380
KAPITAL70.93961.17048.829
Osnovni kapital41.47541.47541.475
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije1400
Rezerve19.15719.14315.789
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak10.3215520
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak008.435
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE1.20710.38213.818
Dugoročna rezervisanja010.0150
Dugoročne obaveze1.20736713.818
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE2.1092.2402.240
KRATKOROČNE OBAVEZE44.67844.22136.493
Kratkoročne finansijske obaveze6.14018.58213.134
Primljeni avansi, depoziti i kaucije2375916
Obaveze iz poslovanja12.77515.20511.190
Ostale kratkoročne obaveze20.4786.4668.040
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost4.7423.8323.856
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine306770
Pasivna vremenska razgraničenja00257
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI322.535313.895323.140
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga312.926304.671317.453
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.9.6099.2245.183
Drugi poslovni prihodi00504
POSLOVNI RASHODI325.008312.646335.360
Nabavna vrednsot prodate robe000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala12.05213.41931.825
Troškovi goriva i energije11.8439.9139.954
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi259.272251.551233.193
Troškovi proizvodnih usluga24.32618.88544.835
Troškovi amortizacije4.7334.3304.153
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi12.78214.54811.400
POSLOVNI DOBITAK01.2490
POSLOVNI GUBITAK2.473012.220
FINANSIJSKI PRIHODI4.4171.2143.296
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi00929
Prihodi od kamata4.4121.2132.261
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule51106
FINANSIJSKI RASHODI694585558
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi275194175
Rashodi kamata376221330
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule4317053
DOBITAK IZ FINANSIRANJA3.7236292.738
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA002.151
OSTALI PRIHODI4465863.640
OSTALI RASHODI9872.087442
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA7093770
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA008.435
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA7093770
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA008.435
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda1481310
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK5612460
NETO GUBITAK008.435
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorZemun1.781414

10. Predstavništva

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija67.291
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaUčešće u: upravljanju, kapitalu i stečajnom masi
ISIN brojRSVARFE70326
Nominalna vrednost hartije600
Obračunska vrednost akcije725,64
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja za statističke potrebe na dan 31.12.2017. godine iznosi 725,64 dinara
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru su iz nerevidiranih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaj za statističke potrebe za 2017. godinu je odobren od strane direktora Društva i dostavljen je Agenciji za privredne registre u zakonskom roku za statističke i druge potrebe.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuILIRIKA Investments a.d. Beograd Knez Mihailova 11-15/V 11000 Beograd Tel. 011/3301-000 Fax. 011/3301-050 info@ilirika.rs www.ilirika.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Predrag Krstić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Predrag Krstić, generalni direkto____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Predrag Krstić, generalni direkto
Potpis korporativnog agenta
ILIRIKA Investments a.d. Beograd