verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.icbbg.rs

Datum podnošenja Informatora berzi06.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora26.06.2017.SIMBOL: VRFT1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaDruštvo za fizičko, tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu i druge usluge Varnost-Fitep akcionarsko društvo Beograd
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaGundulićeva  8-10
Beograd-Zemun
Srbija
Web adresawww.varnost-fitep.rs
Datum osnivanja13.10.2003.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 2071/2005
Matični broj07026935
PIB - poreski identifikacioni broj100015322
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa a.d. Beograd160-925021-86
Šifra delatnosti08010
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaDelatnost privatnog obezbeđenja
Ime i prezime direktoraPredrag Krstić
Ime i prezime osobe za kontaktMiodrag Popović
Telefon011/261-7134
Faks011/ 2194-015
e-mailmiodrag.popovic@varnost-fitep.rs, office@varnost-fitep.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBrokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA115.928136.471135.445
Stalna imovina60.58463.60163.704
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja1.1062.9323.112
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva58.23060.23360.252
- Nekretnine postrojenja i oprema57.91160.23360.252
- Investicione nekretnine31900
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani1.248436340
- Učešća u kapitalu08484
- Ostali dugoročni finansijski plasmani1.248352256
Obrtna imovina55.34472.87071.741
- Zalihe4.9313.2453.985
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina50.41369.62567.756
- Potraživanja48.71166.88664.718
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak965555
- Kratkoročni finansijski plasmani141414
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina335417961
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja1.2572.2532.008
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina115.928136.471135.445
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA115.928136.471135.445
Kapital68.40669.14469.783
- Osnovni kapital41.47541.47541.475
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve19.15719.15719.157
- Revalorizacione rezerve000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak7.7748.5129.151
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze46.62665.70863.780
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze218810500
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze218810500
- Kratkoročne obaveze46.40864.89863.280
- Kratkoročne finansijske obaveze12.01920.03715.554
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja5.13413.12115.041
- Ostale kratkoročne obaveze23.59425.37326.077
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 5.6166.3676.608
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak4500
Odložene poreske obaveze8961.6191.882
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI309.002343.363357.116
- Prihodi od prodaje307.000336.347356.913
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi2.0027.016203
POSLOVNI RASHODI305.740340.910352.262
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala21.11324.68229.284
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi265.573291.076277.205
- Troškovi amortizacije i rezervisanja3.7083.4604.446
- Ostali poslovni rashodi15.34621.69241.327
POSLOVNI DOBITAK3.2622.4534.854
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi1.1321.897188
Finansijski rashodi1.7141.9721.929
Ostali prihodi4261.278443
Ostali rashodi1.8612.1962.654
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.2451.460902
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.2451.460902
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda4500
Odloženi poreski rashod perioda98723263
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK1.102737639
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA135.445125.511118.933118.013
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA63.70460.54057.34954.835
Nematerijalna imovina3.1122.7322.3452.465
Nekretnine , postrojenja i oprema60.25257.47854.75152.156
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani340330253214
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA71.74164.97161.58463.178
Zalihe3.9852.7822.5692.363
Potraživanja po osnovu prodaje64.15858.41751.13855.427
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja6151.9063.4723.567
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani14000
Gotovinski ekvivalent i gotovina9611192.959167
Porez na dodatu vrednost0400
Aktivna vremenska razgraničenja2.0081.7431.4461.654
VANBILANSNA AKTIVA0000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA135.445125.511118.933118.013
KAPITAL69.78370.37870.93961.170
Osnovni kapital41.47541.47541.47541.475
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije014140
Rezerve19.15719.15719.15719.143
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak9.1519.76010.321552
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE5001.2901.20710.382
Dugoročna rezervisanja00010.015
Dugoročne obaveze5001.2901.207367
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE1.8821.9622.1092.240
KRATKOROČNE OBAVEZE63.28051.88144.67844.221
Kratkoročne finansijske obaveze15.55417.9416.14018.582
Primljeni avansi, depoziti i kaucije56160523759
Obaveze iz poslovanja14.48014.88912.77515.205
Ostale kratkoročne obaveze26.07713.03620.4786.466
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost5.1944.5994.7423.832
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1.25981130677
Pasivna vremenska razgraničenja155000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA0000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI357.116345.315322.535313.895
Prihodi od prodaje roba0000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga356.913343.753312.926304.671
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.2031.5629.6099.224
Drugi poslovni prihodi0000
POSLOVNI RASHODI352.262344.120325.008312.646
Nabavna vrednsot prodate robe0000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Troškovi materijala14.65813.35712.05213.419
Troškovi goriva i energije14.62611.46311.8439.913
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi277.205270.606259.272251.551
Troškovi proizvodnih usluga30.09231.16324.32618.885
Troškovi amortizacije4.4464.7154.7334.330
Troškovi dugoročnih rezervisanja0000
Nematerijalni troškovi11.23512.81612.78214.548
POSLOVNI DOBITAK4.8541.19501.249
POSLOVNI GUBITAK002.4730
FINANSIJSKI PRIHODI1883.4344.4171.214
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0000
Prihodi od kamata1673.4314.4121.213
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule21351
FINANSIJSKI RASHODI1.9291.400694585
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi218191275194
Rashodi kamata1.138517376221
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule57369243170
DOBITAK IZ FINANSIRANJA02.0343.723629
GUBITAK IZ FINANSIRANJA1.741000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.8933.37900
OSTALI PRIHODI4433.061446586
OSTALI RASHODI7612.2229872.087
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA902689709377
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA902689709377
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0000
Odloženi poreski rashodi perioda26380148131
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK639609561246
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorZemun1.781467

10. Predstavništva

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija67.291
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaUčešće u: upravljanju, kapitalu i stečajnom masi
ISIN brojRSVARFE70326
Nominalna vrednost hartije600
Obračunska vrednost akcije909,03
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2016. godine. Obračunska vrednost akcije utvrdjena je tako što se Kapital deli ukupnim brojem akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja po bilansima za 2016. godinu izvršilo je društvo za reviziju PKF Revizija Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju društva "Varnost Fitep " a.d Beograd na dan 31.12.2016. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikam prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. Skretanje pažnje Prema evidenciji Narodne Banke Srbijem Društvo je do datuma obavljanja revizije u Registar menica evidentiralo ukuoni 416 izdatih blanko menica. Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevom Zakona o računovodstvu Republike Srbije. Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. godinu. U veti sa tim naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardnom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijkim izveštajima. Po našem mišljenju Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Beograd, 12 april 2017. godine Ovlaščeni revizor Zravko Rašo
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1) Finansijski izveštaji za 2016. godinu predati su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe u zakonskom roku. Redovni finansijski izveštaji će biti predati APR u zakonskom roku. Društvo je u 2016. godini imalo prosečno 467 zaposlena po stanju krajem svakog meseca. (2) Finansijski izveštaji sa izveštajem nezavisnog revizora za 2016. godinu, Godišnji izveštaj i i Odluka o raspodeli dobiti su usvojeni na redovnoj skupštini akcionara koja je održana 19.04.2017. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD. Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd. Tel: 011/3083-100 Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs. www.icbbg.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Predrag Krstić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Predrag Krstić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Predrag Krstić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd