verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi02.03.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora25.07.2018.SIMBOL: ENOP1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaENERGOPROJEKT OPREMA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE RADOVA I INŽENJERING U OPREMANJU OBJEKATA TEHNOLOŠKOM, MAŠINSKOM I ELEKTRO OPREMOM, BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar Mihaila Pupina  12
Beograd
Srbija
Web adresawww.energoprojekt-oprema.com
Datum osnivanja08.12.1989.
Broj rešenja upisa u sudski registarB.D. 8041/2005 od 19.05.2005.god.
Matični broj07073186
PIB - poreski identifikacioni broj100001492
Tekući računi i banke kod kojih se vode
AIK Banka a.d. Beograd105-0000002175835-42
Banca Intesa a.d. Beograd160-0000000311565-73
Direktna banka a.d. Kragujevac150-0000000022804-14
Erste bank a.d. Novi Sad340-0000011006672-72
Eurobank a.d. Beograd250-1280001505030-71
Addiko bank a.d. Beograd165-0007006598131-19
Jubmes banka a.d. Beograd190-0000000009810-45
Komercijalna banka a.d. Beograd205-0000000088432-87
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad325-9500700033849-13
Piraeus bank a.d. Beograd125-0000001791151-58
Raiffeisen banka a.d. Beograd265-1040310000415-74
Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd275-0010220661548-93
Sberbank Srbija a.d. Beograd285-1001000001033-24
Unicredit bank Srbija a.d. Beograd170-0000301198563-65
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad355-0000001071521-48
Banka poštanska štedionica a.d. Beograd200-2258860101045-57
Mirabank a.d. Beograd380-0000000000164-63
Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad330-0000004017269-47
Šifra delatnosti04399
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali nepomenuti specifični građevinski radovi
Ime i prezime direktoraPavle Tomašević, Direktor
Ime i prezime osobe za kontaktDušan Đapić
Telefon011/310-16-55
Faks011/311-26-60
e-maildusan.djapic@ep-oprema.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeEnergoprojekt Oprema AD je zavisno društvo u sistemu Energoprojekt Holding AD.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA2.857.3562.817.0712.851.451
Stalna imovina307.715422.908508.728
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja1.4871.4871.487
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva278.539287.740315.550
- Nekretnine postrojenja i oprema278.539287.740315.550
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani27.689133.681191.691
- Učešća u kapitalu14.8269.6599.371
- Ostali dugoročni finansijski plasmani12.863124.022182.320
Obrtna imovina2.549.6412.394.1632.342.723
- Zalihe996.482482.602845.594
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.553.1591.911.5611.497.129
- Potraživanja1.221.8291.269.4381.222.867
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak3.20100
- Kratkoročni finansijski plasmani2.411411344
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina280.688512.759175.106
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja45.030128.95398.812
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina2.857.3562.817.0712.851.451
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva2.427.7732.674.3277.009.601

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA2.857.3562.817.0712.851.451
Kapital677.345742.813832.623
- Osnovni kapital158.839156.372156.372
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve29.93929.93929.939
- Revalorizacione rezerve74.74275.793102.947
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti2.1842.07989
- Neraspoređen dobitak416.009482.788543.454
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze2.175.7092.067.1162.008.041
- Dugoročna rezervisanja18.28618.70618.255
- Dugoročne obaveze0208.14980.635
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze0208.14980.635
- Kratkoročne obaveze2.157.4231.840.2611.909.151
- Kratkoročne finansijske obaveze00354
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja1.991.8011.642.9161.743.541
- Ostale kratkoročne obaveze30.32062.59634.528
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 135.302127.125126.455
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak07.6244.273
Odložene poreske obaveze4.3027.14210.787
Vanbilansna pasiva2.427.7732.674.3277.009.601

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI2.805.2057.671.6194.794.306
- Prihodi od prodaje2.805.2057.671.6194.792.999
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi001.307
POSLOVNI RASHODI2.728.3547.556.1594.776.086
- Nabavna vrednost prodate robe16.23316.96011.503
- Troškovi materijala1.307.0673.390.2871.837.532
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi400.418451.258436.071
- Troškovi amortizacije i rezervisanja14.60116.50515.566
- Ostali poslovni rashodi990.0353.681.1492.475.414
POSLOVNI DOBITAK76.851115.46018.220
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi84.582222.85694.415
Finansijski rashodi66.937141.34978.966
Ostali prihodi46.37019.810254.721
Ostali rashodi7.57311.98373.307
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA133.293204.794215.083
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja001.105
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA133.293204.794213.978
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda12.68020.44734.935
Odloženi poreski rashod perioda02.8403.646
Odloženi poreski prihodi perioda17400
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK120.787181.507175.397
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA3.956.8093.028.1305.580.6784.589.943
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA714.312569.745582.688720.084
Nematerijalna imovina1.178934691447
Nekretnine , postrojenja i oprema513.391504.776513.567508.060
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani70.05920.53519.37899.084
Dugoročna potraživanja129.68443.50049.052112.493
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA3.242.4972.458.3854.997.9903.869.859
Zalihe676.465346.943869.922354.656
Potraživanja po osnovu prodaje2.195.0401.482.5321.254.3641.237.043
Potraživanja iz specifičnih poslova35.24482.77246.97833.673
Druga potraživanja6.5343.69933.64238.863
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani96863.73720.74719.196
Gotovinski ekvivalent i gotovina194.319323.4741.417.9948.496
Porez na dodatu vrednost012.11061.104309.984
Aktivna vremenska razgraničenja133.927143.1181.293.2391.867.948
VANBILANSNA AKTIVA11.666.58115.620.11219.053.73614.404.162

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA3.956.8093.028.1305.580.6784.589.943
KAPITAL927.4891.055.3631.070.586977.873
Osnovni kapital153.310153.310151.053151.053
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve29.93929.93929.93929.939
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme257.754257.754249.081249.081
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata16.38416.384080.670
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata91899190
Nerasporedjeni dobitak470.193598.065640.604467.220
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE99.51063.47829.26134.695
Dugoročna rezervisanja99.51063.47827.07626.430
Dugoročne obaveze002.1858.265
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE42.92642.18640.72840.073
KRATKOROČNE OBAVEZE2.886.8841.867.1034.440.1033.537.302
Kratkoročne finansijske obaveze99002.249.467
Primljeni avansi, depoziti i kaucije968.221959.6852.261.845449.543
Obaveze iz poslovanja1.502.983660.454998.360602.662
Ostale kratkoročne obaveze84.71341.74444.70943.963
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost67.928000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine8.7856.6287432.663
Pasivna vremenska razgraničenja254.155198.5921.134.446189.004
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA11.666.58115.620.11219.053.73614.404.162

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI6.606.7905.364.9633.733.4914.585.131
Prihodi od prodaje roba0000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga6.605.4115.363.1063.731.3974.582.776
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi1.3791.8572.0942.355
POSLOVNI RASHODI6.345.2564.920.7163.675.8584.551.249
Nabavna vrednsot prodate robe0000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Troškovi materijala2.336.1541.097.0501.711.6852.492.871
Troškovi goriva i energije17.96716.44417.14120.437
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi519.786473.435463.020521.922
Troškovi proizvodnih usluga3.159.5093.066.9411.287.3411.305.758
Troškovi amortizacije13.82616.04516.59218.112
Troškovi dugoročnih rezervisanja90.71956.70266714.282
Nematerijalni troškovi207.295194.099179.412177.867
POSLOVNI DOBITAK261.534444.24757.63333.882
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI165.27193.340155.807351.865
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi75.80034.52846.64718.033
Prihodi od kamata7.49313.77816.2905.222
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule81.97845.03492.870328.610
FINANSIJSKI RASHODI110.54663.074108.165405.867
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi27.24010.1769.76754.001
Rashodi kamata5.1022.1112.34728.081
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule78.20450.78796.051323.785
DOBITAK IZ FINANSIRANJA54.72530.26647.6420
GUBITAK IZ FINANSIRANJA00054.002
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0019.7560
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0250.06800
OSTALI PRIHODI14.359106.355117.669104.367
OSTALI RASHODI36.41813.20023.84363.368
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA294.200317.600218.85720.879
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA003300
NETO GUBITAK POSLOVANJA13941203.276
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA294.061317.188219.18717.603
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda44.55149.39935.9514.866
Odloženi poreski rashodi perioda53401520
Odloženi poreski prihodi perioda07390655
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK248.976268.528183.08413.392
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji70876452138
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovna zgradaNovi BeogradPoslovne prostorije3.044,38264
Poslovni prostorKragujevacPoslovne prostorije440
Stambeni prostorSijerinska banjaStambene prostorije187-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
PredstavnistvoBelorusija--

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Sijerinska banja5
Bežanija1,2

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija351.540
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na učešće u upravljanju,na dividendu i deo likvidacione mase
ISIN brojRSEPOPE48678
Nominalna vrednost hartije410
Obračunska vrednost akcije2.781,68
Datum isplate dividende17.07.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period453,9
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena podelom ukupnog kapitala iskazanog u Bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1. Energo Nigerija - 24,92 %; 2. Energoprojekt Oprema Crna Gora d.o.o. - 100%; 3. Privredna banka a.d. Beograd - 1821 akcija; 4. Novosadski sajam a.d. Novi Sad - 31 akcija; 5. Tigar a.d. Pirot - 10 akcija; 6. EPO Belgrad OOO, Belorusija - 100%; 6. Bačkatrans - u likvidaciji - 12.606 akcija;
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu uradila je revizorska kuća Moore Stephens Revizija i računovodstvo doo, Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajOSNOV ZA MIŠLJENJE SA REZERVOM: Na poziciji Aktivnih vremenskih razgraničenja (AOP 0070) u Bilansu stanja, iskazan je iznos od RSD 1.863.547 hiljada po osnovu: - Potraživanja za nefakturisan prihod u iznosu od RSD 1.336.128 hiljada i Ostala AVR u iznosu od RSD 496.125 hiljada koji se odnosi na OAO “Gasprom Transgas Belarusia” (GTB), Minsk. Društvo je pokrenulo međunarodni arbitražni postupak protiv društva OAO “Gasprom Transgas Belarusia” (GTB), Minsk, a vezano za ove pozicije. - Potraživanja za nefakturisan prihod u iznosu od RSD 30.097 hiljada od društva SNC Lavalin international inc, protiv koga je pokrenuta međunarodna arbitraža; i - Potraživanja za nefakturisan prihod u iznosu od RSD 1.197 hiljada od društva International Project Services, protiv koga je pokrenuta međunarodna arbitraža. Obzirom da postoji značajna neizvesnost po pitanju mogućnosti povraćaja navedenih sredstava, nismo saglasni sa primenjenom računovodstvenom politikom vrednovanja ove pozicije imajući u vidu da nije izvršena (delimična) ispravka vrednosti u skladu sa načelom opreznosti, niti rezervisanje za procenjeni iznos mogućeg negativnog (ili delimično negativnog) ishoda ovih arbitraža. U okviru pozicije Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica u Bilansu stanja (AOP 0055) iskazan je iznos od RSD 298.428 hiljada koji se odnosi na potraživanja od društva „Energo Nigerija“ po osnovu garantnog depozita. Ovaj depozit je dospeo u januaru 2017. godine i nije naplaćen do dana vršenja revizije, zbog čega smatramo da uvažavajući računovodstveno načelo opreznosti može biti precenjen. Društvo nije vršilo ispravku vrednosti ili rezervisanje za slučaj da se ovo potraživanje pokaže dubioznim, verujući da će isto biti u celosti naplaćeno u doglednom periodu. Na poziciji Plaćeni avansi za zalihe i usluge u Bilansu stanja (AOP 0050) iskazan je i iznos od RSD 121.904 hiljada koji se odnosi na „Energo Nigeriju“ i potiče iz ranijih godina, a nije pravdan do dana revizije. Postoji sumnja da krajnji investitor ne prizna dodatne radove finansirane ovim avansom, te da Društvu pomenuti iznos neće biti niti vraćen od strane podizvođača, niti nadoknađen od strane investitora. Istovremeno, Društvo ima obavezu za primljene avanse iz ranijih godina od „Energo Nigerije“ po drugom projektima u iznosu od RSD 33.132 hiljade. Društvo nije vršilo ispravku vrednosti ili rezervisanje za slučaj da pomenuta sredstva ne budu povraćena, očekujući da će se situacija razrešiti u njihovom najboljem interesu. Na poziciji Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica (AOP 0027) i poziciji Nerealizovani dobici od hartija od vrednosti (AOP 0415) Društvo je iskazalo iznos od RSD 80.670 hiljada po osnovu učešća u Hotelijerskom akcionarskom društvu „Beogradsko mešovito preduzeće“ a.d. Beograd, u čijem je vlasništvu hotel „Hyatt“ u Beogradu. U Centralnom registru HOV kao vlasnik ovih akcija na dan 31.12.2017. godine bio je upisan „Energoprojekt Holding“ a.d. koji je sredinom marta 2018. godine prodao pomenute akcije. Društvo nije razmatralo potrebu obezvređenja ovih plasmana, niti je ove činjenice obelodanilo u napomenama uz finansijske izveštaje. MIŠLJENJE SA REZERVOM: Po našem mišljenju, osim za efekte i moguće efekte navedenog u paragrafu Osnov za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje "Energoprojekt Oprema" a.d., Beograd na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za statističke svrhe za 2017. godinu su odobreni od strane Odbora Direktora Drustva i predati APR-u u zakonskom roku do kraja februara 2018. godine.; (2) Na redovnoj sednici Skupštine održanoj 14.06.2018. godine donete su sledeće Odluke: Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu, Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu (Finanansijski izveštaji, Izveštaj revizora i Godišnjii izveštaj o poslovanju), Odluka o usvajanju Godišnjeg konsollidovanog izveštaja za 2017. godinu (Konsolidovani finansijski izveštaj, Izveštaj revizora i Godišnji izveštaj o poslovanju), kao i Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti. U skladu sa Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti, ostvarena neto dobit za 2017. godinu u iznosu od RSD 13.392.349,85 ostaje neraspoređena, tako da sa neraspoređenom dobiti iz prethodnih godina, ukupna neraspoređena dobit iznosi RSD 467.219.973,80.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiPolitika dividendi određuje se odlukom Skupštine.
Podaci o korporativnom agentu- BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; - Bulevar Mihajla Pupina 115e/V, Novi Beograd; tel: 011/3530-900, fax:011/311-6974; e-mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Direktor Pavle Tomašević


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dušan Đapić, Izvršni direktor za finansije i računovodstvo____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Direktor Pavle Tomašević
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD