verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi09.05.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora27.04.2017.SIMBOL: GSKO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaGEOSONDA-KONSOLIDACIJA akcionarsko društvo za projektovanje i izvođenje geoloških,geotehničkih i građevinskih radova, Beograd
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaKraljice Marije  25
Beograd
Srbija
Web adresawww.geosonda.org
Datum osnivanja12.03.2007.
Broj rešenja upisa u sudski registar1-71656-00
Matični broj06969631
PIB - poreski identifikacioni broj100212669
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Vojvođanska banka355-1021382-18
Banca Intesa A.D.160-329372-02
Čačanska banka A.D.155-17568-74
Marfin Bank A.D.- Beograd145-22748-19
Eurobank A.D.- Beograd250-1225081-90
Šifra delatnosti04291
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIzgradnja hidrotehničkih objekata
Ime i prezime direktoraSrđan Parlić, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSrđan Parlić
Telefon011/32-22-157
Faks011/32-25-183
e-mailgeosonda@sezampro.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD TESLA CAPITAL AD Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA427.079
Stalna imovina96.296
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Goodwill0
- Nematerijalna ulaganja0
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva96.296
- Nekretnine postrojenja i oprema96.296
- Investicione nekretnine0
- Biološka sredstva0
- Dugoročni finansijski plasmani0
- Učešća u kapitalu0
- Ostali dugoročni finansijski plasmani0
Obrtna imovina330.783
- Zalihe71.372
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina259.411
- Potraživanja186.999
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak672
- Kratkoročni finansijski plasmani29
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina2.655
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja69.056
- Odlozena poreska sredstva0
Poslovna imovina427.079
Gubitak iznad visine kapitala0
Vanbilansna aktiva0

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013.
UKUPNA PASIVA427.079
Kapital212.944
- Osnovni kapital122.473
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Rezerve359
- Revalorizacione rezerve0
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti0
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti0
- Neraspoređen dobitak90.112
- Gubitak0
- Otkupljene sopstvene akcije0
Dugoročna rezervisanja i obaveze214.135
- Dugoročna rezervisanja302
- Dugoročne obaveze14.903
- Dugoročni krediti14.903
- Ostale dugoročne obaveze0
- Kratkoročne obaveze198.930
- Kratkoročne finansijske obaveze37.157
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja0
- Obaveze iz poslovanja142.519
- Ostale kratkoročne obaveze18.968
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 286
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak0
Odložene poreske obaveze0
Vanbilansna pasiva0

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI390.851
- Prihodi od prodaje390.850
- Prihodi do aktiviranja učinaka0
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka0
- Ostali poslovni prihodi1
POSLOVNI RASHODI413.481
- Nabavna vrednost prodate robe0
- Troškovi materijala72.040
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi112.542
- Troškovi amortizacije i rezervisanja18.715
- Ostali poslovni rashodi210.184
POSLOVNI DOBITAK0
POSLOVNI GUBITAK22.630
Finansijski prihodi721
Finansijski rashodi3.285
Ostali prihodi26.306
Ostali rashodi141
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA971
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA971
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0
Porez na dobitak0
Poreski rashod perioda146
Odloženi poreski rashod perioda0
Odloženi poreski prihodi perioda0
Isplaćena licna primanja poslodavcu0
NETO DOBITAK825
NETO GUBITAK0
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica0
ZARADA PO AKCIJI-
Osnovna zarada0
Umanjena zarada po akciji0


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA427.079381.764282.401240.418
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA96.29678.63665.435107.076
Nematerijalna imovina0000
Nekretnine , postrojenja i oprema96.29678.03164.11352.364
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani06051.32254.712
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA084053
OBRTNA IMOVINA330.783303.044216.966133.289
Zalihe71.37282.883102.56935.366
Potraživanja po osnovu prodaje128.555106.56425.72838.571
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja59.116102.22285.11658.344
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani299.47200
Gotovinski ekvivalent i gotovina2.6551.8943.431610
Porez na dodatu vrednost0070391
Aktivna vremenska razgraničenja69.0569527
VANBILANSNA AKTIVA037.78733.78733.787

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA427.079381.764282.401240.418
KAPITAL212.944170.581127.96145.131
Osnovni kapital122.473122.473122.473122.473
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve359359359359
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak90.11264.97864.95365.677
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak017.22959.824143.378
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE15.20570.61954.37831.678
Dugoročna rezervisanja30213.40913.03013.069
Dugoročne obaveze14.90357.21041.34818.609
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
KRATKOROČNE OBAVEZE198.930140.564100.062163.609
Kratkoročne finansijske obaveze37.15711.98920.49443.259
Primljeni avansi, depoziti i kaucije0158888
Obaveze iz poslovanja142.51982.25013.24452.020
Ostale kratkoročne obaveze18.96843.98764.33164.390
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost01.66301.974
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2866601.9051.878
Pasivna vremenska razgraničenja0000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA037.78733.78733.787

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI390.851291.80976.33781.330
Prihodi od prodaje roba0000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga390.850284.99774.48578.340
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi16.8121.8522.990
POSLOVNI RASHODI413.481284.125137.010139.018
Nabavna vrednsot prodate robe0000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Troškovi materijala46.75939.59330.17726.627
Troškovi goriva i energije25.28114.6221.5057.978
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi112.54258.98165.95061.618
Troškovi proizvodnih usluga0130.19120.91124.693
Troškovi amortizacije18.71519.10013.31912.973
Troškovi dugoročnih rezervisanja09.873780
Nematerijalni troškovi210.18411.7655.0705.129
POSLOVNI DOBITAK07.68400
POSLOVNI GUBITAK22.630060.67357.688
FINANSIJSKI PRIHODI7214.5591.864290
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi06125124
Prihodi od kamata721581.1250
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule04.495614166
FINANSIJSKI RASHODI3.2853.7451.070977
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi3.2853961390
Rashodi kamata02.253721948
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule01.09621029
DOBITAK IZ FINANSIRANJA08147940
GUBITAK IZ FINANSIRANJA2.56400687
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
OSTALI PRIHODI26.30603730
OSTALI RASHODI1418.0511702.303
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA97144700
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0059.67660.678
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA97144700
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0059.67660.678
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda14632700
Odloženi poreski rashodi perioda0000
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK82512000
NETO GUBITAK0059.67660.678
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija116.863
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijapravo na upravljanje,pravo na dividendu, pravo na učešće u dobiti, pravo na učešće u delu stečajne mase i druga prava u skladu sa Statutom i Zakonom
ISIN brojRSGEOKE11791
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije386,19
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazateljana dan 31.12.2016. godinu.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu-
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Finansijskiizveštaji za 2016.god. odobreni su od strane Nadzornog odbora Društva. Isti će biti dostavljeni Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu-
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje-
Politika dividendi-
Podaci o korporativnom agentuTesla Capital a.d. Beograd ul. Cvijićeva 129, Beograd tel: 011/3020-030 faks: 011/3020-050 e-mail:office@tesla-capital.com www.tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Srđan Parlić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Srđan Parlić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Srđan Parlić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD TESLA CAPITAL AD Beograd