verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi06.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora17.07.2018.SIMBOL: VGAR1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaA.D. VAGAR za proizvodnju i servisiranje vaga
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaTemerinska  47
Novi Sad
Srbija
Web adresawww.vagarns.com
Datum osnivanja19.07.2005.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 13973/2005
Matični broj08044538
PIB - poreski identifikacioni broj101691619
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Hypo Alpe Adria Bank165-849-20
Šifra delatnosti02562
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaMašinska obrada metala
Ime i prezime direktoraMiloš Vlajkov
Ime i prezime osobe za kontaktSnežana Mitić
Telefon(021) 895 389, (021) 895 377
Faks(021) 895 377
e-mailracunovodstvo@vagarns.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaA.D. EURO FINEKS BROKER, Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA111.028124.911124.683
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA30.18228.62827.459
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema30.18228.62827.459
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani000
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA5041.212423
OBRTNA IMOVINA80.34295.07196.801
Zalihe24.77534.12633.031
Potraživanja po osnovu prodaje44.69943.20952.435
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja1.1682.3813.350
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani08.2230
Gotovinski ekvivalent i gotovina9.4287.1326.289
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja27201.696
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA111.028124.911124.683
KAPITAL69.62871.97873.931
Osnovni kapital66.08566.08566.085
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve1.9231.9862.116
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak1.6203.9075.730
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE15.48828.413633
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze15.48828.413633
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE25.91224.52050.119
Kratkoročne finansijske obaveze25.912016.665
Primljeni avansi, depoziti i kaucije010.78819.913
Obaveze iz poslovanja011.73611.577
Ostale kratkoročne obaveze01.7651.806
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine01824
Pasivna vremenska razgraničenja0213134
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI212.849168.342187.932
Prihodi od prodaje roba2.5308.7568.502
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga210.319157.249179.430
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.02000
Drugi poslovni prihodi02.1370
POSLOVNI RASHODI198.224162.774184.181
Nabavna vrednsot prodate robe2.5639.3418.192
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga01.8221.721
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga5.72600
Troškovi materijala98.98667.58678.887
Troškovi goriva i energije13.62312.93614.031
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi46.64343.85052.325
Troškovi proizvodnih usluga14.29915.85415.221
Troškovi amortizacije2.5011.8151.802
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi13.88313.21415.444
POSLOVNI DOBITAK14.6255.5683.751
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI6973891.234
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi11611856
Prihodi od kamata466213
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule5352091.165
FINANSIJSKI RASHODI1.0836271.212
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi5686107
Rashodi kamata432373483
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule595168622
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0022
GUBITAK IZ FINANSIRANJA3862380
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA07396
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA13.3611.9410
OSTALI PRIHODI1.501259441
OSTALI RASHODI1.0656881.670
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.3143.0332.640
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA27044
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.5843.0372.644
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda395373398
Odloženi poreski rashodi perioda06714
Odloženi poreski prihodi perioda7000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK1.2592.5972.232
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorNovi Sad, Temerinska 476970000
Poslovni prostorFutog, Uroša Predića 12.22900060
Montažni objekatNovi Sad, Novosadski sajam004000

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Servis VagaNovi Sad1.439-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Futog, Uroša Predića 1građevinsko zemljište0,4

12. Realni tereti na imovini

Nisu konstituisani realni tereti na imovini društva.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija27.308
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije na ime
Prava iz akcijaUpravljačke
ISIN brojRSVAGAE89718
Nominalna vrednost hartije2.420
Obračunska vrednost akcije2.707
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2017. godine. Obračunska vrednost je izračunata tako što je ukupan kapital na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaNije bilo gubitaka u poslovanju.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluDLM GROUP DOO FUTOG 25%.
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja po bilansima za 2017. godinu izvršilo je Preduzeće za reviziju „FINODIT“ d.o.o. Beograd, ulica Imotska br. 1
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajDana 27.03.2018.godine, dato je sledeće mišljenje: "Mišljenje Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva AD VAGAR, NOVI SAD (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2017. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaj e. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj društva AD VAGAR, NOVI SAD na dan 31. decembar 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Osnove za mišljenje Izvršili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa ovim standardima detaljnije su opisane u sekciji ovog izveštaja pod nazivom: Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja. Nezavisni smo od Društva u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe (IESBA kodeks) zajedno sa etičkim zahtevima koji se odnose na reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući, kao i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše mišljenje. Ključna revizijska pitanja Ključna revizijska pitanja jesu ona pitanja koja su, po našoj profesionalnoj proceni, od najveće važnosti u našoj reviziji finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izveštaja kao celine i pri formiranju našeg mišljenja o njima, ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima. Vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme Nekretnine, postrojenja i oprema su u priloženim finansijskim izveštajima vrednovani u skladu sa osnovnim postupkom predviđenim MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za obračunatu amortizaciju. U postupku revizije utvrdili smo da Društvo u svojim poslovnim knjigama ima iskazano zemljište nad kojim ima pravo korišćenja, takođe ima iskazane građevinske objekte nad kojima je pokrenut potupak rešavanja imovinskog statusa koji do dana izdavanja ovog izveštaja nije okončan. Prethodno navedene činjenice su diskutovane sa licima zaduženim za upravljanje i oni su nam predočili njihovu strategiju po ovom pitanju. Imajući u vidu prethodno navedeno smatramo da će navedene aktivnosti imati za posledicu promene u imovinskom statusu. IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM IREGULATORNIM ZAHTEVIMA Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo bilo kakvo uveravanje po tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31. decembra 2017. godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da u tom procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim finansijskim izveštajima, ili našim saznanjima stečenim u postupku revizije, ili su na drugi način prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima materijalno značajnih pogrešnih iskaza u vezi sa informacijama obelodanjenim u Godišnjem izveštaju o poslovanju, o toj činjenici ćemo izvestiti."
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci iz ovog informatora za prethodnu izveštajnu godinu dati su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Finansijski izveštaji za 2017. godinu predati su Agenciji za privredne registre u propisanom roku i usvojeni su na redovnoj sednici skupštine akcionara koja je održanai u zakonski propisanom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuA.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd. Imotska br.1 Tel/fax: +381 11 30-98-180; +381 11 30-98-184. E-mail: office@eurofineks.rs Web site: www.eurofineks.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Miloš Vlajkov


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Miloš Vlajkov____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Miloš Vlajkov
Potpis korporativnog agenta
A.D. EURO FINEKS BROKER, Beograd