verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.sinteza.net

Datum podnošenja Informatora berzi11.04.2003.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora28.03.2018.SIMBOL: SJPT1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaSOJAPROTEIN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU SOJE BEČEJ
Pravni status izdavaocaJavno društvo
AdresaIndustrijska  1
Bečej
Republika Srbija
Web adresawww.sojaprotein.rs
Datum osnivanja03.01.1985.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 78680/2005
Matični broj08114072
PIB - poreski identifikacioni broj100741587
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka a.d. Beograd205-90-12
Addiko Bank a.d. Beograd165-242-95
Banca Intesa a.d. Beograd160-932270-67
Societe Generale Srbija a.d. Beograd275-220008794-72
AIK Banka a.d. Niš105-4055-86
Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd250-1450000415030-30
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd170-30005711000-71
Credit Agricol Banka Srbija a.d. Novi Sad330-4003735-06
Šifra delatnosti01041
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja ulja i masti
Ime i prezime direktoraSiniša Košutić, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktPetar Dolinka
Telefon021/6915-311
Faks021/6914-271
e-mailoffice@sojaprotein.rs, petar.dolinka@victoriagroup.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeSojaprotein AD je jedino javno društvo u okviru Victoria Group a.d. Beograd koje je kotirano na Prime listingu Beogradske berze
Naziv korporativnog agentaBDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Mutapova 7

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA20.838.00923.292.136
Stalna imovina9.495.49710.192.708
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja16.43713.668
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva8.646.6959.226.761
- Nekretnine postrojenja i oprema8.055.2318.793.828
- Investicione nekretnine588.698430.374
- Biološka sredstva2.7662.559
- Dugoročni finansijski plasmani832.365952.279
- Učešća u kapitalu831.179951.551
- Ostali dugoročni finansijski plasmani1.186728
Obrtna imovina11.342.51213.099.428
- Zalihe5.531.7143.996.827
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina5.810.7989.102.601
- Potraživanja3.877.5442.706.528
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak3.59173.705
- Kratkoročni finansijski plasmani1.784.9616.015.291
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina128.38996.083
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja16.313210.994
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina20.838.00923.292.136
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva10.705.96519.349.934

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA20.838.00923.292.136
Kapital12.449.37210.628.253
- Osnovni kapital6.906.4806.906.480
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve1.428.7601.175.312
- Revalorizacione rezerve2.359.8642.358.356
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti23.81723.402
- Neraspoređen dobitak1.778.0851.744.133
- Gubitak01.151.293
- Otkupljene sopstvene akcije0381.333
Dugoročna rezervisanja i obaveze8.016.97812.255.214
- Dugoročna rezervisanja24.815136.090
- Dugoročne obaveze2.306.3160
- Dugoročni krediti2.306.3160
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze5.685.84712.119.124
- Kratkoročne finansijske obaveze4.498.5629.844.693
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja689.5782.225.134
- Ostale kratkoročne obaveze392.80238.304
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 104.90510.993
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze371.659408.669
Vanbilansna pasiva10.705.96519.349.934

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI14.945.27011.399.407
- Prihodi od prodaje15.091.55710.657.341
- Prihodi do aktiviranja učinaka41.501210.180
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka0473.925
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka249.3790
- Ostali poslovni prihodi61.59157.961
POSLOVNI RASHODI13.056.08612.380.731
- Nabavna vrednost prodate robe1.823.015403.043
- Troškovi materijala9.732.8609.828.707
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi492.693574.599
- Troškovi amortizacije i rezervisanja206.562668.095
- Ostali poslovni rashodi800.956906.287
POSLOVNI DOBITAK1.889.1840
POSLOVNI GUBITAK0981.324
Finansijski prihodi725.327489.354
Finansijski rashodi1.462.865490.900
Ostali prihodi359.589202.136
Ostali rashodi745.245333.282
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA765.9900
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA01.114.016
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA765.9900
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA01.114.016
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda53.6030
Odloženi poreski rashod perioda23.38737.277
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK689.0000
NETO GUBITAK01.151.293
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA25.657.93624.122.97023.609.66322.234.539
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA9.980.66810.879.71210.503.81110.137.392
Nematerijalna imovina10.8308.3505.1272.332
Nekretnine , postrojenja i oprema9.106.67310.045.1209.673.0859.330.698
Biološka sredstva2.2641.9691.6731.378
Dugoročni finansijki plasmani860.901824.273823.926788.175
Dugoročna potraživanja00014.809
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA15.677.26813.243.25813.105.85212.097.147
Zalihe4.790.1751.614.2631.879.4032.761.523
Potraživanja po osnovu prodaje3.841.4264.756.7176.747.1947.972.328
Potraživanja iz specifičnih poslova8.598000
Druga potraživanja774.3491.338.2661.287.4511.196.432
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani6.133.0575.376.9932.766.5052.143
Gotovinski ekvivalent i gotovina94.721100.338216.23442.304
Porez na dodatu vrednost1.2822.346107.99142.101
Aktivna vremenska razgraničenja33.66054.335101.07480.316
VANBILANSNA AKTIVA20.898.77427.922.85126.484.24524.572.920

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA25.657.93624.122.97023.609.66322.234.539
KAPITAL10.865.11111.845.26011.460.80610.990.274
Osnovni kapital7.486.3867.432.3457.432.3457.432.345
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije408.834500.254500.254500.254
Rezerve587.912600.499656.834656.834
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme2.356.8812.353.2352.350.6802.338.762
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.4002.1722.4572.278
Nerasporedjeni dobitak845.1661.961.6071.906.7071.530.815
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak00383.049465.950
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE17.48320.40221.17516.341
Dugoročna rezervisanja17.48320.40221.17516.341
Dugoročne obaveze0000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE435.851462.504442.186444.580
KRATKOROČNE OBAVEZE14.339.49111.794.80411.685.49610.783.344
Kratkoročne finansijske obaveze11.461.2709.969.0259.776.9409.237.349
Primljeni avansi, depoziti i kaucije59.902356.28149.66894.455
Obaveze iz poslovanja2.732.3211.306.8811.591.173742.557
Ostale kratkoročne obaveze38.45249.692224.241693.034
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost6.0894.82200
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine8.37862.9151.5542.740
Pasivna vremenska razgraničenja33.07945.18841.92013.209
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA20.898.77427.922.85126.484.24524.572.920

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI11.594.35614.046.36420.867.44717.121.131
Prihodi od prodaje roba648.2631.924.1795.684.3732.234.256
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga10.903.73912.086.50515.144.66914.849.848
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi42.35435.68038.40537.027
POSLOVNI RASHODI10.827.35312.733.77120.351.89917.228.088
Nabavna vrednsot prodate robe625.1691.932.9125.762.4462.234.341
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe5.1072.2482.56229.321
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga02.318517.7630
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga381.08361055.166
Troškovi materijala7.336.0248.115.46712.008.15511.764.856
Troškovi goriva i energije584.824670.910760.572763.617
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi519.352505.454546.020541.396
Troškovi proizvodnih usluga674.418766.911892.581794.015
Troškovi amortizacije405.266442.790573.173596.794
Troškovi dugoročnih rezervisanja09.5841.0231.000
Nematerijalni troškovi306.324294.248328.254506.224
POSLOVNI DOBITAK767.0031.312.593515.5480
POSLOVNI GUBITAK000106.957
FINANSIJSKI PRIHODI830.178691.287256.135480.023
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi646.268587.376174.8737.744
Prihodi od kamata6.1512.17625.1961.912
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule177.759101.73556.066470.367
FINANSIJSKI RASHODI1.084.806767.883789.756930.971
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi50.767192.07783.406158.437
Rashodi kamata434.909435.566520.594599.952
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule599.130140.240185.756172.582
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA254.62876.596533.621450.948
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA3593600113.768
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA237.1548.6337.64625.159
OSTALI PRIHODI55.41139.27736.65871.767
OSTALI RASHODI44.55349.670413.85564.610
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA286.4381.217.33100
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00402.916462.139
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000624
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA286.4381.217.33100
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00402.916462.763
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda7.26764.44400
Odloženi poreski rashodi perioda27.44127.29703.187
Odloženi poreski prihodi perioda0019.8670
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK251.7301.125.59000
NETO GUBITAK00383.049465.950
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji18000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Sojaprotein a.d.Bečej21.70216.9051.944-361
Organizaciona jedinica Bačka PalankaBačka Palanka6203.770220-0

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Proizvodni pogon sa podnim skladištemBečejProizvodnja i skladište32.1070
Silosi i silosi sačmeBečejSkladište sojinog zrna i sačme6.2580
Energetski objekti i infrastrukturaBečejEnergija i infrastruktura3.5500
Objekti i tehnički hodnik. upravna zgrada. kancelarijski prostorBečejAdministracija2.2000
Upravna zgrada. silos sa sušarom i dr. objektiBačka PalankaSkladište sojinog zrna - dato u zakup4.5600
Zgrada mešaonestočne hrane i magacinBačka Palanka-0
Cevovodi. gasovod. vodovod i električni vodoviBečej00
Soja shop. maloprodajaBečejProdaja1070
Poslovni prostor Master centarNovi SadDato u zakup592,170
Skladište gotovih proizvodaBečejSkladište6.500-
AdministracijaBeograd - Takovskadato u zakup229,28-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Bečej - zem. parcela 23750/1građevinsko zemljište24,84
Bečej - zem. parcela 23750/4građevinsko zemljište1,2
Bečej - zem parcela 23750/6građevinsko zemljište1,04
Bečej - zem parcela 23750/8građevinsko zemljište0,19
Bačka Palanka - zem. parcela 752/2građevinsko zemljište1,16
Bečej - zem.parcela 23750/10zemljište u građevinskom području11,99

12. Realni tereti na imovini

Instrumenti obezbeđenja po Ugovoru o dugoročnim kreditima od 25.03.2015. godine: 1. Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnostima: hipoteka na svim nepokretnostima u vlasništvu Sojaproteina upisanim u Listu nepokretnosti br. 2835, KO Bečej, List nepokretnosti br. 2714, KO Novi SadI, Listovima nepokretnosti br. 8502 KO Bačka Palanka- Grad i 7634, KO Bačka Palanka-Grad i Listu nepokretnosti br. 13939, KO Bečej. 2. Ugovor o zalozi pokretnih stvari (zalihe); 3. Ugovor o zalozi potraživanja (potraživanja iz kupoprodajnih i drugih ugovora); 4. Ugovor o zalozi pokretnih stvari.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija14.895.524
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvidacione odnosno stečajne mase.
ISIN brojRSSOJAE21837
Nominalna vrednost hartije-
Obračunska vrednost akcije737,82
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih podataka na dan 31.12.2017. godine, tako što je ukupan kapital u iznosu od 10.990.276 hiljada dinara podeljen sa ukupnim brojem akcija (14.895.524) i iznosi 737,82 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniDruštvo nije izdavalo akcije u tekućoj kao ni u prethodnoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeDeo akcija društva je pod zalogom prvog i viših redova, prema evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluVeterinarski zavod Subotica a.d. - 31,39529%; Inter soya Moskva - 85,00%.
Naziv ovlašćenog revizoraRevizor finansijskih izveštaja za 2017. godinu je KPMG d.o.o. Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Finansijski izveštaji Sojaprotein a.d. Bečej, za statističke potrebe, za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine, su odobreni od strane Odbora direktora i isti su predati APR-u dana 28.02.2018. godine. 2. Podaci u Informatoru su dati iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2017.godinu. 3. Na osnovu Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, usvojenih na Skupštini Društva dana 25.12.2012., 16.10.2013. i 22.01.2015. godine kao i na osnovu Odluke o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu koju je doneo Nadzorni Odbor „Sojaprotein“A.D.,dana 25.02.2014. godine, Društvo je steklo 1.078.925 komada sopstvenih akcije. Ukupno sa ranije stečenim akcijama Društvo poseduje 1.102.391 sopstvenu akciju, što iznosi 7,4008%% od ukupnog broja izdatih akcija.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Mutapova 7 Član Beogradske berze i klirinški član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Tel: 011/ 2099-500; 011/ 2099-575; Fax: 011/ 2099-550; e-mail: trading@sinteza.net; info@sinteza.net www.sinteza.net www.sinteza.net

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Siniša Košutić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Siniša Košutić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Siniša Košutić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Mutapova 7