verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.sinteza.net

Datum podnošenja Informatora berzi11.04.2003.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora31.08.2017.SIMBOL: SJPT1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaSOJAPROTEIN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU SOJE BEČEJ
Pravni status izdavaocaJavno društvo
AdresaIndustrijska  1
Bečej
Republika Srbija
Web adresawww.sojaprotein.rs
Datum osnivanja03.01.1985.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 78680/2005
Matični broj08114072
PIB - poreski identifikacioni broj100741587
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka a.d. Beograd205-90-12
Addiko Bank a.d. Beograd165-242-95
Banca Intesa a.d. Beograd160-932270-67
Societe Generale Srbija a.d. Beograd275-220008794-72
AIK Banka a.d. Niš105-4055-86
Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd250-1450000415030-30
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd170-30005711000-71
Credit Agricol Banka Srbija a.d. Novi Sad330-4003735-06
Šifra delatnosti01041
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja ulja i masti
Ime i prezime direktoraSiniša Košutić, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktPetar Dolinka
Telefon021/6915-311
Faks021/6914-271
e-mailoffice@sojaprotein.rs, petar.dolinka@victoriagroup.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeSojaprotein AD je jedino javno društvo u okviru Victoria Group a.d. Beograd koje je kotirano na Prime listingu Beogradske berze
Naziv korporativnog agentaBDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Mutapova 7

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA20.838.00923.292.136
Stalna imovina9.495.49710.192.708
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja16.43713.668
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva8.646.6959.226.761
- Nekretnine postrojenja i oprema8.055.2318.793.828
- Investicione nekretnine588.698430.374
- Biološka sredstva2.7662.559
- Dugoročni finansijski plasmani832.365952.279
- Učešća u kapitalu831.179951.551
- Ostali dugoročni finansijski plasmani1.186728
Obrtna imovina11.342.51213.099.428
- Zalihe5.531.7143.996.827
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina5.810.7989.102.601
- Potraživanja3.877.5442.706.528
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak3.59173.705
- Kratkoročni finansijski plasmani1.784.9616.015.291
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina128.38996.083
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja16.313210.994
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina20.838.00923.292.136
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva10.705.96519.349.934

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA20.838.00923.292.136
Kapital12.449.37210.628.253
- Osnovni kapital6.906.4806.906.480
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve1.428.7601.175.312
- Revalorizacione rezerve2.359.8642.358.356
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti23.81723.402
- Neraspoređen dobitak1.778.0851.744.133
- Gubitak01.151.293
- Otkupljene sopstvene akcije0381.333
Dugoročna rezervisanja i obaveze8.016.97812.255.214
- Dugoročna rezervisanja24.815136.090
- Dugoročne obaveze2.306.3160
- Dugoročni krediti2.306.3160
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze5.685.84712.119.124
- Kratkoročne finansijske obaveze4.498.5629.844.693
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja689.5782.225.134
- Ostale kratkoročne obaveze392.80238.304
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 104.90510.993
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze371.659408.669
Vanbilansna pasiva10.705.96519.349.934

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI14.945.27011.399.407
- Prihodi od prodaje15.091.55710.657.341
- Prihodi do aktiviranja učinaka41.501210.180
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka0473.925
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka249.3790
- Ostali poslovni prihodi61.59157.961
POSLOVNI RASHODI13.056.08612.380.731
- Nabavna vrednost prodate robe1.823.015403.043
- Troškovi materijala9.732.8609.828.707
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi492.693574.599
- Troškovi amortizacije i rezervisanja206.562668.095
- Ostali poslovni rashodi800.956906.287
POSLOVNI DOBITAK1.889.1840
POSLOVNI GUBITAK0981.324
Finansijski prihodi725.327489.354
Finansijski rashodi1.462.865490.900
Ostali prihodi359.589202.136
Ostali rashodi745.245333.282
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA765.9900
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA01.114.016
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA765.9900
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA01.114.016
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda53.6030
Odloženi poreski rashod perioda23.38737.277
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK689.0000
NETO GUBITAK01.151.293
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA25.657.93624.122.97023.609.663
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA9.980.66810.879.71210.503.811
Nematerijalna imovina10.8308.3505.127
Nekretnine , postrojenja i oprema9.106.67310.045.1209.673.085
Biološka sredstva2.2641.9691.673
Dugoročni finansijki plasmani860.901824.273823.926
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA15.677.26813.243.25813.105.852
Zalihe4.790.1751.614.2631.879.403
Potraživanja po osnovu prodaje3.841.4264.756.7176.747.194
Potraživanja iz specifičnih poslova8.59800
Druga potraživanja774.3491.338.2661.287.451
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani6.133.0575.376.9932.766.505
Gotovinski ekvivalent i gotovina94.721100.338216.234
Porez na dodatu vrednost1.2822.346107.991
Aktivna vremenska razgraničenja33.66054.335101.074
VANBILANSNA AKTIVA20.898.77427.922.85126.484.245

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA25.657.93624.122.97023.609.663
KAPITAL10.865.11111.845.26011.460.806
Osnovni kapital7.486.3867.432.3457.432.345
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije408.834500.254500.254
Rezerve587.912600.499656.834
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme2.356.8812.353.2352.350.680
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.4002.1722.457
Nerasporedjeni dobitak845.1661.961.6071.906.707
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak00383.049
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE17.48320.40221.175
Dugoročna rezervisanja17.48320.40221.175
Dugoročne obaveze000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE435.851462.504442.186
KRATKOROČNE OBAVEZE14.339.49111.794.80411.685.496
Kratkoročne finansijske obaveze11.461.2709.969.0259.776.940
Primljeni avansi, depoziti i kaucije59.902356.28149.668
Obaveze iz poslovanja2.732.3211.306.8811.591.173
Ostale kratkoročne obaveze38.45249.692224.241
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost6.0894.8220
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine8.37862.9151.554
Pasivna vremenska razgraničenja33.07945.18841.920
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA20.898.77427.922.85126.484.245

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI11.594.35614.046.36420.867.447
Prihodi od prodaje roba648.2631.924.1795.684.373
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga10.903.73912.086.50515.144.669
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi42.35435.68038.405
POSLOVNI RASHODI10.827.35312.733.77120.351.899
Nabavna vrednsot prodate robe625.1691.932.9125.762.446
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe5.1072.2482.562
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga02.318517.763
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga381.083610
Troškovi materijala7.336.0248.115.46712.008.155
Troškovi goriva i energije584.824670.910760.572
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi519.352505.454546.020
Troškovi proizvodnih usluga674.418766.911892.581
Troškovi amortizacije405.266442.790573.173
Troškovi dugoročnih rezervisanja09.5841.023
Nematerijalni troškovi306.324294.248328.254
POSLOVNI DOBITAK767.0031.312.593515.548
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI830.178691.287256.135
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi646.268587.376174.873
Prihodi od kamata6.1512.17625.196
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule177.759101.73556.066
FINANSIJSKI RASHODI1.084.806767.883789.756
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi50.767192.07783.406
Rashodi kamata434.909435.566520.594
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule599.130140.240185.756
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA254.62876.596533.621
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA3593600
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA237.1548.6337.646
OSTALI PRIHODI55.41139.27736.658
OSTALI RASHODI44.55349.670413.855
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA286.4381.217.3310
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00402.916
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA286.4381.217.3310
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00402.916
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda7.26764.4440
Odloženi poreski rashodi perioda27.44127.2970
Odloženi poreski prihodi perioda0019.867
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK251.7301.125.5900
NETO GUBITAK00383.049
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji1800
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Sojaprotein a.d.Bečej21.70216.9051.944-380
Organizaciona jedinica Bačka PalankaBačka Palanka6203.770220-0

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Proizvodni pogon sa podnim skladištemBečejProizvodnja i skladište32.1070
Silosi i silosi sačmeBečejSkladište sojinog zrna i sačme6.2580
Energetski objekti i infrastrukturaBečejEnergija i infrastruktura3.5500
Objekti i tehnički hodnik. upravna zgrada. kancelarijski prostorBečejAdministracija2.2000
Upravna zgrada. silos sa sušarom i dr. objektiBačka PalankaSkladište sojinog zrna - dato u zakup4.5600
Zgrada mešaonestočne hrane i magacinBačka Palanka-0
Cevovodi. gasovod. vodovod i električni vodoviBečej00
Soja shop. maloprodajaBečejProdaja1070
Poslovni prostor Master centarNovi SadDato u zakup592,170
Skladište gotovih proizvodaBečejSkladište6.500-
AdministracijaBeograd - Takovskadato u zakup229,28-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Bečej - zem. parcela 23750/1građevinsko zemljište24,84
Bečej - zem. parcela 23750/4građevinsko zemljište1,2
Bečej - zem parcela 23750/6građevinsko zemljište1,04
Bečej - zem. parcela 23750/7građevinsko zemljište0,9
Bečej - zem parcela 23750/8građevinsko zemljište0,19
Bačka Palanka - zem. parcela 752/1građevinsko zemljište1,24
Bačka Palanka - zem. parcela 752/2građevinsko zemljište1,16
Bečej - zem.parcela 23750/10zemljište u građevinskom području11,99

12. Realni tereti na imovini

Instrumenti obezbeđenja po Ugovoru o dugoročnim kreditima od 25.03.2015. godine: 1. Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnostima: hipoteka na svim nepokretnostima u vlasništvu Sojaproteina upisanim u Listu nepokretnosti br. 2835, KO Bečej, List nepokretnosti br. 2714, KO Novi SadI, Listovima nepokretnosti br. 8502 KO Bačka Palanka- Grad i 7634, KO Bačka Palanka-Grad i Listu nepokretnosti br. 13939, KO Bečej. 2. Ugovor o zalozi pokretnih stvari (zalihe); 3. Ugovor o zalozi potraživanja (potraživanja iz kupoprodajnih i drugih ugovora); 4. Ugovor o zalozi pokretnih stvari.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija14.895.524
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvidacione odnosno stečajne mase.
ISIN brojRSSOJAE21837
Nominalna vrednost hartije-
Obračunska vrednost akcije769,41
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih podataka na dan 31.12.2016. godine, tako što je ukupan kapital u iznosu od 11.460.806 hiljada dinara podeljen sa ukupnim brojem akcija (14.895.524) i iznosi 769,41 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeDeo akcija društva je pod zalogom prvog i viših redova, prema evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluVeterinarski zavod Subotica a.d. - 31,39529%; Inter soya Moskva - 85,00%.
Naziv ovlašćenog revizoraRevizor finansijskih izveštaja za 2016. godinu je KPMG d.o.o. Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajOsnove za mišljenje sa rezervom Kao što je obelodanjeno u napomeni 2.2. uz pojedinačne finansijske izveštaje, Društvo je ostvarilo poslovni dobitak u iznosu od RSD 515.548 hiljada (2015. godine poslovni dobitak u iznosu od RSD 1.312.593 hiljade) i neto gubitak u iznosu od RSD 383.049 hiljada (2015. godine neto dobitak u iznosu od RSD 1.125.590 hiljada). Pored toga, kao rezultat nepoštovanja određenih odredbi ugovora o kreditu dogovorenih sa poveriocima na nivou Victoria Grupacije, kao i isteka sporazuma o mirovanju duga sa bankama 31. decembra 2016. godine, Društvo je prikazalo svoje dugoročne obaveze po kreditima kao kratkoročne obaveze koje su dodpele na naplatu 31. decembra 2016. godine. Takve okolnosti ukazuju na postojanje značajne neizvesnosti u pogledu sposobnosti Društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, s obzirom na to da je poslovni model Victoria Grupacije zasnovan na uzajamnoj finansijskoj podršci između Matičnog društva i ostalih članova Victoria Grupacije. Rukovodstvo Victoria Grupacije je donelo odluku o izmeni poslovnog modela i pripremilo petogodišnji plan koji je primarno fokusiran na povećanje kapaciteta za preradu uljarica kao dugoročno održivog biznisa u smislu generisanja profita i stabilnih tokova gotovine, a sve u cilju optimizacije rizika poslovanja i trajnog smanjenja zaduženosti Victoria Grupacije. Pored toga, rukovodstvo Victoria Grupacije je iniciralo razgovore sa bankama o redefinisanju pokazatelja poslovanja i izmeni plana otplate kreditnih obaveza u skladu sa promenjenim novčanim tokovima iz novog petogodišnjeg plana. Na datum našeg revizorskog izveštaja, pregovori sa bankama su još uvek u toku. Takva situacija ukazuje na postojanje materijalne neizvesnosti koja može da utiče na sposobnost Društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, usled čega Društvo može da se nađe u situaciji da neće biti sposobno da realizuje svoja sredstva i da izmiruje svoje obaveze u okviru redovnog poslovanja. U pojedinačnim finansijskim izveštajima ove informacije nisu u potpunosti obelodanjene, kao ni efekti koji mogu nastati usled nesposobnosti Društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Mišljenje sa rezervom Po našem mišljenju, osim za efekte koji imaju pitanja navedena u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, pojedinačni finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled nekonsolidovanog finansijakog položaja Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i nekonsolidovanih rezultata njegovog poslovanja i nekonsolidovanih tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodtvenim propisima Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Finansijski izveštaji Sojaprotein a.d. Bečej za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2016. godine su usvojeni na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2017. godine. 2. Sojaprotein AD je u 2016. godini završila investicioni ciklus, započet u 2015.godini, u ukupnom iznosu od 1.6 milijardi dinara, prvenstveno u opremu za unapređenje funkcionalnosti proizvodnje i novi ekstrator, čime je ukupni preradni kapacitet fabrike povećan na preko 800 tona sojinog zrna dnevno. Sojaprotein AD je u 2016.godini preradila rekordnih 247 hiljada tona soje. 3.Finansijski izveštaji za statističke potrebe dostavljeni su Registru finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika koji vodi Agencija za privredne registre dana 28.02.2017. godine. 4. Na osnovu Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, usvojenih na Skupštini Društva dana 25.12.2012., 16.10.2013. i 22.01.2015. godine kao i na osnovu Odluke o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu koju je doneo Nadzorni Odbor „Sojaprotein“A.D.,dana 25.02.2014. godine, Društvo je steklo 1.078.925 komada sopstvenih akcije. Ukupno sa ranije stečenim akcijama Društvo poseduje 1.102.391 sopstvenu akciju, što iznosi 7,4008%% od ukupnog broja izdatih akcija.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Mutapova 7 Član Beogradske berze i klirinški član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Tel: 011/ 2099-573; 011/ 2099-500; Fax: 011/ 2099-550; e-mail: milena.nikolic@sinteza.net; info@sinteza.net www.sinteza.net www.sinteza.net

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Siniša Košutić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Siniša Košutić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Siniša Košutić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Mutapova 7